Κατάλογος Εκδηλώσεων

19
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας Ηλία Κρεμπενιού -Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   Ομιλία/Διάλεξη  
Τοποθεσία
Ώρα19/07/2021 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

Τίτλος: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ (Design of the next mining phases of a lignite ore deposit in Central Peloponnesus, Greece)

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

Καθηγητής Γ. Εξαδάκτυλος (επιβλέπων)

Καθηγητής Μ. Γαλετάκης

Δρ. Γ. Σαράτσης, ΕΔΙΠ

 

Περίληψη


Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός της επέκτασης της υπαίθριας εκμετάλλευσης λιγνιτικού κοιτάσματος στην περιοχή της Μεγαλόπολης και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή του Δυτικού Χωρεμίου.
Αρχικά, αναφέρονται γενικά στοιχεία για την γένεση του λιγνίτη και πιο συγκεκριμένα για την λεκάνη της Μεγαλόπολης. Ειδικότερα χαρακτηριστικά του λιγνίτη της περιοχής,σημειώνονται στην συνέχεια όπως και μία μικρή ιστορική ανασκόπηση για τηνΜεγαλόπολη ως λιγνιτικό μεταλλευτικό κέντρο.
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται γεωμορφολογικά και γεωλογικά στοιχεία για τη λιγνιτοφόρο λεκάνη στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Γίνεται αναφορά για την τεκτονική και στρωματογραφική δομή της περιοχής καθώς και για το λιγνιτωρυχείο του Χωρεμίου.
Στο κεφάλαιο 3, αναφέρονται πληροφορίες για τις επιφανειακές εκμεταλλεύσεις όπως επίσης και για τα συστήματα εξόρυξης των συνεχών μεθόδων εκμετάλλευσης. Παρουσιάζεται η γενική διαδικασία εξόρυξης των λιγνιτικών κοιτασμάτων όσο και η επιφανειακή εκμετάλλευση στην περιοχή. Ωστόσο γίνεται αναφορά για την διαδικασία των αποθέσεων αλλά και του συγκροτήματος εξόρυξης σε ένα λιγνιτωρυχείο. Ειδικότερα, αναλύονται τα μέρη από τα οποία απαρτίζεται ένας καδοφόρος εκσκαφέας, όπως επίσης και τον μηχανολογικό εξοπλισμό αποκόμισης που τον συνοδεύεικατά την διάρκεια της εξόρυξης. Τέλος,παρουσιάζεται η μέθοδος με την οποία λειτουργεί ένας καδοφόρος εκσκαφέας στα περισσότερα μέτωπα της Μεγαλόπολης.
Στο τελικό μέρος της διπλωματικής εργασίας, που παρουσιάζεται στα Κεφάλαια 4 και 5 παρουσιάζονται όλα τα δεδομένα τα οποία χρειάστηκαν για την ολοκλήρωση της εργασίας από τον συγγραφέα, η διαχείριση και αποθήκευση των δεδομένων σε βάση δεδομένων, και οι απαραίτητες εργασίεςπου έγιναν για τον σχεδιασμό της εκμετάλλευσης κατά την αρχική φάση όσο και για το τελικό στάδιο. Στη συνέχεια, υπολογίστηκε και σχεδιάστηκε η ετήσια προχώρηση για τα πρώτα δύο έτη. Τέλος, έγινε υπολογισμός των αποθεμάτων και της σχέσης αποκάλυψης.
Abstract:
The purpose of this thesis is the planning of the expansion of the open pit mine of lignite in the area of Megalopolis and more specifically in the area of West Horemi.
Initially, general data are presented pertaining to the genesis of lignite in Greece and more specifically at the basin of Megalopolis. Then, geomorphological and geological data for of the lignite basin in the area of Megalopolis are presented. Reference is made to the tectonic and stratigraphic structure of the area as well as to the Horemi lignite mine.
Chapter 3 is concerned with the surface mining methods of lignite and the continuous mining methods and the equipment used in these methods. The general process of extraction of lignite deposits as well as the surface exploitation in the area under study is presented. Reference is being also made to the process of deposition and the mining complex in a lignite mine. Finally, the method by which a bucket excavator operates on most of the fronts of Megalopolis is presented.
The final part of the thesis, presented in Chapters 4 and 5, presents the set of data, the management and storage of data in a database, and the current state of the lignite mine. The annual progress for the first two years was then planned and the lignite reserves and stripping ratio were calculated.

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013