Κατάλογος Εκδηλώσεων

15
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας, Αλεξάκης Νικόλαος - Τζέλεσης Ιωάννης, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα15/10/2021 09:30 - 10:30

Περιγραφή:

Τίτλος: «Επίδραση της κλίσης εκμετάλλευσης στην αποληψιμότητα αποθεμάτων κοιτάσματος μαρμάρου»

Εξεταστική Επιτροπή:

Γ. Εξαδάκτυλος, Καθηγητής (Επιβλέπων)
Μ. Γαλετάκης, Καθηγητής

Δρ. Γ. Σαράτσης, ΕΔΙΠ

Περίληψη:

Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης της κλίσης υπαίθριας εκμετάλλευσης στην αποληψιμότητα των αποθεμάτων των κοιτασμάτων διακοσμητικών πετρωμάτων. Τα κοιτάσματα αυτά έχουν συγκεκριμένες διαφορές με την υπαίθρια εκμετάλλευση άλλων τύπων κοιτασμάτων με κυριώτερες τις ήπιες τεχνικές εξόρυξης χωρίς επαγόμενη φθορά στα τοιχώματα με τη χρήση συρματοκοπής και αλυσοπριόνου αντί για τη χρήση εκρηκτικών υλών και το αραιό δίκτυο ασυνεχειών που συνήθως διασχίζουν τέτοια κοιτάσματα σε αντίθεση με άλλα.
Αν στις υπαίθριες εκμεταλλεύσεις τεθεί ad hoc ανώτατο όριο  κλίσης του πρανούς λατομείου (καλείται γενικώς η γωνία που σχηματίζει το οριζόντιο επίπεδο με ό,τι μπορεί να κληθεί ως πρανές λατομείου) τότε ένα ποσοστό υγιούς και εμπορεύσιμου μαρμάρου μπορεί να παραμείνει ανεκμετάλλευτο. Από την άλλη πλευρά υπάρχει πάντα κάποιο ανώτερο  όριο της κλίσης πρανούς κάτω από το οποίο εξασφαλίζεται η ευστάθεια των πρανών. Σημειώνεται ότι εξαιρείται η παράλληλη θεώρηση της επίδρασης της κλίσης αυτής στην ευστάθεια του πρανούς που υποτίθεται έχει μελετηθεί από πριν και έχει βρεθεί ότι η τελευταία δεν διακυβεύεται.
Η μελέτη αυτή βασίζεται σε πραγματικές εκμεταλλεύσεις της λατομικής ζώνης του Estremoz για να καταδείξει την μεγάλη διαφορά στην αποληψιμότητα των αποθεμάτων ροζ μαρμάρου σε λατομεία των οποίων η γωνία τελικού πρανούς εκμετάλλευσης υπερβαίνει κατά πολύ το όριο των 70ο-73ο.
Για το σκοπό αυτό έγινε σχεδιασμός υποθετικού λατομείου με παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτά της περιοχής που προαναφέρθηκε με 4 διαφορετικές κλίσεις τελικών πρανών, με την βοήθεια του Autocad για να συγκριθούν τα μεταλλευτικά (λατομικά) αποθέματα της κάθε περίπτωσης τελικής γωνία πρανούς  69o, 75o, 79o, και 90o. Στη συνέχεια έγιναν και εκτιμήσεις της οικονομικής αποδοτικότητας της εκμετάλλευσης για καθένα από αυτά τα 4 σενάρια εκμετάλλευσης.

Abstract:

The subject of the present thesis is the study of the effect of the slope angle of the surface quarry on the recoverability of marble or ornamental stone deposits. If on open pit mining an ad hoc slope of the quarry slope has been set (generally called the angle that forms the horizontal plane with what can be called a quarry slope) then a percentage of marketable marble will remain unexploited and the reserves will be reduced.

On the other hand there is always an upper limit of the slope angle below which the stability of the slopes is ensured. It is noted that the parallel consideration of the effect of this angle on the stability of the slope is excluded, which has supposedly been studied before and it has been found that the latter is not at stake.

This study is based on real exploits of the Estremoz quarry zone to demonstrate the large difference in the uptake of pink marble stocks in quarries whose final slope angle exceeds 70o-73o.

For this purpose, a hypothetical quarry was designed with similar characteristics to those of the area mentioned above with 4 different angles of final slopes, with the help of Autocad to compare the mineral (quarry) reserves of each case of final slope angle 69o, 75o, 79o, and 90o. Afterwards, the cost-effectiveness of the operation was estimated for each of these four operating scenarios.

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013