Εξοπλισμός

  • Φασματόμετρο ορατού-υπεριώδους.
  • Ανθρακοπετρογραφικό μικροσκόπιο.
  • Στοιχειακός Αναλυτής (C,H,N) και θερμιδόμετρο.
  • Αναλυτής άνθρακα και θείου.
  • Πυριαντήρια, φούρνοι, φυγόκεντροι, pHμετρα, αγωγιμόμετρα και ομογενοποιητής υπερήχων.
  • Λυοφιλιτής, συστοιχίες Sohxlet, συσκευές περιστροφικής εξάτμισης υπό κενό (rotary evaporators).
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013