Ερευνητικά προγράμματα

  1. Εδαφογεωχημική-Εδαφολογική Μελέτη Κοζάνης-Πτολεμαΐδας (1995-σήμερα).
  2. Δοκιμές έκπλυσης χημικών στοιχείων από Αποθέσης Ιπτάμενης Τέφρας λιγνιτών των Ατμοηλεκτρικών Σταθμών (Α.Η.Σ.) Πτολεμαϊδας. Επιπτώσεις στα εδάφη και τα υπόγεια νερά.
  3. Διαχρονική εξέλιξη της γονιμότητας των εδαφών που αναπτύσσονται στις αποθέσεις των ληγνιτορυχείων. Συμπεριφορά των βαρέων και τοξικών Μετάλλων στα Εδαφικά Διαλύματα και οι επιπτώσεις στις καλλιέργειες.
  4. Ιχνοστοιχεία στους Ελληνικούς λιγνίτες.
  5. Μελέτη της διαγένεσης αργιλικών σχιστόλιθων και ψαμμιτών συναρτήσει του βάθους ταφής σε πυρήνες γεωτρήσεων της περιοχής Β. Αιγαίου. Επίδραση στην αναζήτηση και εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

 

Ερευνητικά αποτελέσματα

  • Μέθοδος αποκατάστασης εδαφών μετά το τέλος της μεταλλευτικής δραστηριότητας.
  • Μέθοδος εντοπισμού μητρικών πετρωμάτων γένεσης πετρελαίου.
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013