Παροχή υπηρεσιών σε τρίτους

  • Γεωχημικές αναλύσεις.
  • Ανάλυση μητρικών πετρωμάτων υδρογονανθράκων.
  • Τέλεια αποκατάσταση εδαφών μετά το τέλος της μεταλλευτικής δραστηριότητας.
  • Εδαφολογικές-ορυκτολογικές-ορυκτοχημικές αναλύσεις.
  • Προσδιορισμός βαρέων και τοξικών μετάλλων/ιχνοστοιχείων.
  • Κατανομή των βαρέων και τοξικών μετάλλων που επηρεάζουν την ποιότητα παράκτιων υδάτων.

 

Τομείς εφαρμογών αγοράς

  • Προστασία εδάφους-Έλεγχος καταλληλότητας εδαφών για στεγανοποίηση.
  • Υπολογισμός/εκτίμηση αποθεμάτων ενεργειακών πόρων-Προσδιορισμός περιεκτικότητας υδρογονανθράκων σε πετρολογικούς σχηματισμούς.
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013