Εξοπλισμός

 • Τρεις μόνιμοι δορυφορικοί σταθμοί παροχής δεδομένων εντοπισμού GPS (TUC1-Χανιά, TUC2-Χανιά, GVD0- Γαύδος).            
  1. Ο σταθμός TUC1 είναι εγκατεστημένος στην οροφή των κτηρίων του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και παρέχει δεδομένα συνεχώς από το 1996, κάθε 30 seconds.     
  2. Ο μόνιμος σταθμός TUC2 είναι εγκατεστημένος σε περιφραγμένο χώρο εντός της Πολυτεχνειούπολης και παρέχει δεδομένα GPS από τον Ιούλιο του 2004. Ο σταθμός TUC2 ακολουθεί τις προδιαγραφές και τα διεθνή πρότυπα των μόνιμων σταθμών GPS της International GPS Service (http://igscb.jpl.nasa.gov/). Από τον Οκτώβριο του 2004 ο σταθμός έχει συνδεθεί με το πανευρωπαϊκό δίκτυο μόνιμων δορυφορικών παρατηρήσεων GPS της υπηρεσίας European Reference Frame Permanent Network. Περισσότερες πληροφορίες για τον σταθμό υπάρχουν στο: http://www.epncb.oma.be/_trackingnetwork/siteinfo4onestation.php?station=TUC2_12617M003         
  3. Ο σταθμός GVD0 είναι εγκατεστημένος στη Γαύδο και αποτελεί μέρος του μόνιμου δορυφορικού σταθμού του Πολυτεχνείου Κρήτης για τη βαθμονόμηση δορυφόρων αλτιμετρίας και για τον απόλυτο προσδιορισμό της σταθμης της θάλασσας. Αρχικά, η εγκατάσταση προέκυψε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος “GAVDOS: Establishment of a European radar altimeter calibration and sea-level monitoring site for JASON, ENVISAT and Euro-GLOSS”. Ο σταθμός GVD0 παρέχει δεδομένα από τον Οκτώβριο του 2002.            
 • Μία μεταφερόμενη και προσωρινή μονάδα μέτρησης αποστάσεων με laser προς δορυφόρους (French Transportable Satellite Laser Ranging), σε περιφραγμένο χώρο στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Τα δεδομένα των μετρήσεων διατίθενται στη διεύθυνση του International Laser Ranging Service (http://ilrs.gsfc.nasa.gov/stations/index.html).            
 • Δύο μονάδες μέτρησης μετεωρολογικών παραμέτρων (ατμοσφαιρική πίεση, θερμοκρασία και υγρασία). Η μία είναι εγκατεστημένη στη Γαύδο και η άλλη στο Πολυτεχνείο Κρήτης.            
 • Ένας μόνιμος δορυφορικός ραδιο-πομπός DORIS της International DORIS Service (Γαλλία) εγκατεστημένος στη Γαύδο.            
 • Δύο δορυφορικοί δέκτες GPS (Novatel-SMART 6200), υψηλής ακρίβειας, με δύο συχνότητες.            
 • Δύο δορυφορικοί δέκτες GPS (Trimble 4000 RL & DL) μονής συχνότητας.            
 • Δύο γεωδαιτικούς σταθμούς (Topcon GTS-202, Topcon GTS-212).            
 • Δύο αυτόματους χωροβάτες (Zeiss Ni30, Topcon AT-G3).            
 • Έναν ψηφιακό χωροβάτη υψηλής ακρίβειας (Topcon DL-101C)            
 • Έναν υπολογιστή SUN Ultra-1 σε UNIX, για την επεξεργασία και αρχειοθέτηση γεωδαιτικών δεδομένων και δορυφορικών εικόνων Τηλεπισκόπησης.
 • Έναν υπολογιστή σε Linux, για την επεξεργασία δεδομένων GPS και την αρχειοθέτηση μετεωρολογικών δεδομένων.
 • Λογισμικό επεξεργασίας δεδομένων GPS (Ashtech Office Suite, GAMIT-GLOBK, TEQC).
 • Λογισμικό επεξεργασίας δoρυφορικών εικόνων και δεδομένων GIS (Εrmapper, ENVI, Arc Info).
 • Δέκα προσωπικούς υπολογιστές για τις τρέχουσες ανάγκες του Εργαστηρίου (Εργαστηριακές Ασκήσεις, Διπλωματικές, Μεταπτυχιακές Διατριβές).
 • Δύο σαρωτές (scanners), τέσσερις εκτυπωτές Laser και έναν έγχρωμο εκτυπωτή.
 • Ψηφιακές δορυφορικές εικόνες των δορυφόρων Landsat, Spot, KVR-1000 και ERS1, QuickBird.
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013