Προπτυχιακά μαθήματα

 • ΜΟΠ 405 Τεχνική Γεωδαισία
 • ΜΟΠ 412 Τηλεπισκόπηση
 • ΜΟΠ 501 Τηλεπισκόπηση Περιβάλλοντος
 • Επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών

 

Μεταπτυχιακά μαθήματα

 • Γ&Π_106 Δορυφορικά Συστήματα Εντοπισμού
 • Γ&Π_105 Τηλεπισκόπηση Περιβάλλοντος
 • Γ&Π_102 Ανίχνευση και Εντοπισμός Ορυκτών Πόρων
 • Γ&Π_401 Ερευνητική Μεθοδολογία
 • ΟΑ_102 Εισαγωγή στη Γεω-πληροφορική
 • Γ&Π_101 Ανάλυση Δεδομένων
 • Γ&Π_105 Γεωτεχνολογίες & Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
 • Επίβλεψη Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Διατριβών
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013