Το Εργαστήριο συνεργάζεται με τα παρακάτω εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα:

 

  • Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ, Ηράκλειο Κρήτης) για τον εντοπισμό και τη χαρτογράφηση αρχαιολογικών χώρων με την χρήση δορυφορικών συστημάτων και εικόνων.
  • Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ, Ηράκλειο Κρήτης) για την εγκατάσταση επιστημονικών οργάνων μέτρησης παραμέτρων τόσον της θαλάσσης όσον και ατμόσφαιρας καθώς και για τη μελέτη της στάθμης της θάλασσας.
  • NASA Goddard Space Flight Center- Joint Center for Earth Systems Technology (Washington, USA) για την εγκατάσταση δικτύου μόνιμων δορυφορικών σταθμών εντοπισμού και βαθμονόμησης δορυφορικών αλτιμέτρων και τη μελέτη των γεωδυναμικών μικρομετακινήσεων της Κρήτης.
  • University of New South Wales (UNSW, Sydney, Australia) για τον ποιοτικό έλεγχο των μετρήσεων και την ανάπτυξη αλγορίθμων για την μείωση των ατμοσφαιρικών και άλλων σφαλμάτων στο σήμα του GPS.
  • National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention (NIED, Tsukuba, Japan) για την επεξεργασία υψομετρικών δεδομένων και την πρόβλεψη απότομων μεταβολών στο σήμα του GPS, με εφαρμογές στην μελέτη σεισμών.
  • University of Calgary (Calgary, Canada) για τον ποιοτικό έλεγχο μετρήσεων.
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013