• Βαθμονόμηση δορυφόρων αλτιμετρίας από τον μόνιμο δορυφορικό σταθμό της Γαύδου.
  • Γεωδαιτικοί εντοπισμοί υψηλής ακριβείας με την χρήση δορυφορικών και συμβατικών γεωδαιτικών οργάνων.
  • Παρακολούθηση γεωδυναμικών, τεκτονικών και ηφαιστειακών μετακινήσεων με την χρήση δορυφορικών και συμβατικών γεωδαιτικών και τηλεπισκοπικών οργάνων.
  • Παρακολούθηση αποκατάστασης μεταλλευτικών αλλά και αρχαιολογικών δραστηριοτήτων με δορυφορικές εικόνες και συστήματα.
  • Επεξεργασία δορυφορικών εικόνων για την ταξινόμηση χρήσης γης, την ανίχνευση ρύπανσης, πετρελαιοκηλίδων, δασικών πυρκαγιών, γεωλογικών ρηγμάτων κατάσταση βλάστησης, κλπ..
  • Ανάπτυξη αλγορίθμων για τη λειτουργία δορυφορικών δεκτών.
  • Ανάπτυξη αλγορίθμων για τον ποιοτικό έλεγχο γεωδαιτικών δεδομένων.
  • Παρατήρηση μετακινήσεων μεγάλων κτηρίων και κατασκευών.
  • Παρατήρηση ιονοσφαιρικών και τροποσφαιρικών μεταβολών.
  • Παρατήρηση της απόλυτης στάθμης της θάλασσας.
  • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographic Information Systems), κατασκευή τρισδιάστατων μοντέλων εδάφους (DTM, DEM), υπέρθεση δεδομένων Τηλεπισκόπησης (δορυφορικές εικόνες, αεροφωτογραφίες) σε χαρτογραφικό υπόβαθρο με σημεία ελέγχου στο έδαφος (Ground Control Points, GCP's).
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013