• Μαγνητική, Βαρυτική, Ηλεκτρομαγνητική και Ηλεκτρική χαρτογράφηση.

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής εκδηλώνει ενδιαφέρον κυρίως για εφαρμοσμένη έρευνα στις προαναφερθείσες μεθοδολογίες σε τομείς όπως η αρχαιομετρία, γεωτεχνικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές κλπ.

  • Ηλεκτρική βυθοσκόπηση και τομογραφία.

Εφαρμοσμένη έρευνα σε υδρογεωλογικές, περιβαλλοντικές και γεωτεχνικές εφαρμογές καθώς και σε συστήματα αυτοματισμού μετρήσεων και επεξεργασίας δεδομένων ηλεκτρικής τομογραφίας για επόπτευση συστημάτων διαρροής σε πραγματικό χρόνο.

  • Σεισμική διάθλαση και ανάκλαση.

Εφαρμοσμένη έρευνα σε υδρογεωλογικές, περιβαλλοντικές και γεωτεχνικές εφαρμογές, κυρίως για τη χαρτογράφηση του βραχώδους υποβάθρου.

  • Πολυκάναλη Ανάλυση των Επιφανειακών Κυμάτων (MASW).

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής εκδηλώνει ενδιαφέρον για την ανάπτυξη μεθοδολογιών και πρότυπων αλγόριθμων επεξεργασίας σεισμικών δεδομένων επιφανειακών κυμάτων Rayleigh για τον προσδιορισμό της κατακόρυφης και πλευρικής μεταβολής των ταχυτήτων των εγκαρσίων σεισμικών κυμάτων. Βασική έρευνα για την προέκταση της μεθοδολογίας σε 2 διαστάσεις και εφαρμοσμένη έρευνα σε γεωτεχνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα.

  • Σεισμική τομογραφία.

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής εκδηλώνει ενδιαφέρον για την ανάπτυξη μεθοδολογιών και αλγόριθμων για την επεξεργασία δεδομένων σεισμικής τομογραφίας, κυρίως Cross-hole, αλλά και ανάκλασης.

  • Γεωραντάρ.

Ανάπτυξη μεθοδολογιών και πρότυπων αλγόριθμων για την ταξινόμηση και τρισδιάστατη απεικόνιση των δεδομένων Γεωραντάρ καθώς επίσης και τεχνικών απάλειψης πολλαπλών ανακλάσεων από τα δεδομένα αυτά.

  • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ - GIS) στην γεωφυσική.

Η διαχείριση και η στατιστική επεξεργασία των γεωφυσικών δεδομένων καθώς και η συνδυασμένη απεικόνισή τους με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφορίων (ΓΣΠ - GIS) αποτελεί πεδίο εφαρμοσμένης έρευνας του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής.

  • Ταξινόμηση.

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής εκδηλώνει ενδιαφέρον για την ανάπτυξη μεθοδολογιών και πρότυπων αλγόριθμων για την ταξινόμηση γεωφυσικών δεδομένων με τη χρήση νευρωνικών δικτύων. Εφαρμοσμένη έρευνα σε γεωτεχνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα.

  • Μη καταστροφικός έλεγχος.

Εφαρμοσμένη έρευνα σε γεωτεχνικές εφαρμογές με τη χρήση κυρίως γεωραντάρ και υπερήχων. Βασική ή/και εφαρμοσμένη έρευνα σε μη καταστροφικό έλεγχο με τη χρήση θερμικών μεθόδων.

  • Εκτίμηση γεωτεχνικών παραμέτρων γεωλογικών σχηματισμών.

Ανάπτυξη μεθοδολογιών για την προέκταση σημειακών πληροφοριών γεωτεχνικών παραμέτρων από γεωτρήσεις σε όλη την περιοχή γεωτεχνικού ενδιαφέροντος με τη χρήση συνδυασμένης εφαρμογής γεωφυσικών μεθόδων και μεθόδων ταξινόμησης.

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013