Χαρτογράφηση της οροφής του γεωλογικού υποβάθρου που είναι καλυμμένο από προσχώσεις σε θέσεις όπου πρόκειται να κατασκευαστούν αυτοκινητόδρομοι, φράγματα, σήραγγες, γέφυρες, κτίσματα κλπ.

Πραγματοποιείται εφαρμογή συνδυασμένων γεωφυσικών μεθόδων για τον προσδιορισμό του βάθους, αλλά και της πλευρικής μεταβολής της οροφής του βραχώδους υποβάθρου όπου πρόκειται να εδραστούν διάφορες κατασκευές. Παράλληλα, εκτιμούνται γεωτεχνικές παράμετροι των γεωλογικών σχηματισμών και εντοπίζονται θέσεις υψηλής επικινδυνότητας (ρήγματα, έγκοιλα κλπ.).


Μελέτες εισχώρησης θαλασσινού νερού σε παραθαλάσσιους υδροφόρους ορίζοντες (υφαλμύρωση).

Οι μελέτες αυτές περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό διασκοπήσεων, την υλοποίηση των μετρήσεων και την επεξεργασία των γεωφυσικών δεδομένων, χρησιμοποιώντας κυρίως τις ηλεκτρικές και σεισμικές μεθόδους. Αποσκοπούν, αφενός στον προσδιορισμό της δομής των γεωλογικών σχηματισμών και αφετέρου, στη χαρτογράφηση των ηλεκτρικών αντιστάσεων του υπεδάφους, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την επίδραση του θαλασσινού νερού στον υδροφόρο ορίζοντα.


Τρισδιάστατη απεικόνιση των γεωλογικών σχηματισμών σε προτεινόμενους χώρους υγειονομικής ταφής.

Πραγματοποιείται συνδυασμένη εφαρμογή διαφόρων γεωφυσικών μεθόδων υψηλής ευκρίνειας για την τρισδιάστατη απεικόνιση των γεωλογικών σχηματισμών με στόχο την αξιολόγηση της καταλληλότητας μιας περιοχής για χώρο υγειονομικής ταφής.

 

Παρακολούθηση της ρύπανσης των εδαφών και των υπόγειων νερών.

Ο συνδυασμός διάφορων γεωφυσικών μεθόδων υψηλής ευκρίνειας εφαρμόζεται για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση της ρύπανσης του υπεδάφους και του υδροφορέα. Εκτός από την οριοθέτηση της ρυπασμένης περιοχής, οι γεωφυσικές μέθοδοι παρέχουν πληροφορίες ακόμη και για τη συγκέντρωση των ρύπων στο υπέδαφος.


Εύρεση υδροφόρου ορίζοντα.

Οι φυσικές ιδιότητες του υπόγειου νερού (ειδική αντίσταση, διηλεκτρική σταθερά κλπ.) το καθιστούν ανιχνεύσιμο στους γεωλογικούς σχηματισμούς με την χρήση γεωφυσικών μεθόδων.


Εκτίμηση των μηχανικών ιδιοτήτων των πετρωμάτων και της χωρικής κατανομής τους.

Η διάδοση των σεισμικών κυμάτων μέσα από τους γεωλογικούς σχηματισμούς εξαρτάται άμεσα από τις δυναμικές μηχανικές τους ιδιότητες. Συνδυασμένη εφαρμογή σεισμικών και άλλων γεωφυσικών μεθόδων παρέχει πολύτιμες γεωτεχνικές πληροφορίες.


Μη καταστροφικός έλεγχος θεμελίων και οπλισμού σε κολώνες.

Η εφαρμογή συνδυασμένων γεωφυσικών μεθόδων υψηλής ευκρίνειας στον έλεγχο θεμελίων και οπλισμού σε κολώνες κτισμάτων επιτυγχάνεται με μετρήσεις φυσικών μεγεθών (π.χ. ηλεκτρικές ιδιότητες) χωρίς την άμεση επαφή των οργάνων με το στόχο.


Εντοπισμός διάκενων και σπηλαίων κάτω από δρόμους και κτίσματα.

Τα πετρώματα ασβεστολιθικής σύστασης πολλές φορές σχηματίζουν διάκενα και σπηλαιώσεις, γεγονός που τα καθιστά επικίνδυνα σε περιπτώσεις σχεδιασμού δρόμων και κτισμάτων. Με τις γεωφυσικές μεθόδους είναι δυνατό να χαρτογραφηθεί η θέση και το μέγεθος τέτοιων φαινομένων.


Εντοπισμός θαμμένων σωλήνων και δικτύων καλωδίων.

Οι υπόγειες ανθρωπογενείς κατασκευές είναι δυνατό να ανιχνευθούν χρησιμοποιώντας γεωφυσικές μεθόδους. Ο εντοπισμός θαμμένων σωλήνων και δικτύων καλωδίων αποτελεί συνηθισμένη εφαρμογή των γεωφυσικών μεθόδων στον τομέα αυτό.

 

Εντοπισμός διαρροών δεξαμενών και σωληνώσεων.

Ο εντοπισμός διαρροών στο υπέδαφος που προέρχονται από δεξαμενές και σωληνώσεις αποτελεί εδραιωμένη εφαρμογή των γεωφυσικών μεθόδων. Οι φυσικές ιδιότητες των γεωλογικών σχηματισμών επηρεάζονται από τις διαρροές με αποτέλεσμα να ανιχνεύονται από τις γεωφυσικές μεθόδους. Επίσης είναι δυνατή η χρονική παρακολούθηση της επίδρασης των διαρροών στο υπέδαφος.


Χαρτογράφηση θαμμένων ερειπίων και αρχαιοτήτων.

Οι γεωφυσικές μέθοδοι υψηλής ευκρίνειας δύναται να εφαρμοστούν για τον εντοπισμό ρηχών στόχων (βάθους μέχρι μερικά μέτρα), όπως είναι οι θαμμένες αρχαιότητες, υποδεικνύοντας τις θέσεις και το βάθος ταφής τους. Η συμβολή της γεωφυσικής στον τομέα αυτό περιορίζει σημαντικά το κόστος αλλά και τον χρόνο ανασκαφής αρχαιολογικών χώρων.


Ανίχνευση ορυκτών πρώτων υλών.

Η εφαρμογή γεωφυσικών μεθόδων αποτελεί αναπόσπαστο στάδιο της ανίχνευσης και εντοπισμού ορυκτών πρώτων υλών (δομές πετρελαίου, κοιτάσματα ορυκτών κλπ.). Δύναται επίσης να συμβάλουν καταλυτικά στο σχεδιασμό εκμεταλλεύσεων ορυκτών οριοθετώντας τη θέση και το μέγεθος των κοιτασμάτων ενώ παράλληλα παρέχουν σημαντικές πληροφορίες και για την περιεκτικότητά τους.

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013