• Σύστημα 2 κελιών χωρητικότητας 100cm3 και 1000 cm3 αντίστοιχα τοποθετημένων σε θερμοστατούμενο φούρνο κυκλοφορίας αέρος συνδεδεμένων με αντλία θετικής εκτόπισης με ανώτατο όριο πίεσης και θερμοκρασίας λειτουργίας 1000 bar και 300οC αντίστοιχα.
 • Αέριο χρωματογράφο-φασματογράφο μάζας (GC-MS), μοντέλο ΜD-800 της Fisson με περιοχή λειτουργίας 1-800 amu με αυτόματο σύστημα ελέγχου ροής στον χρωματογράφο, εισαγωγέα on-column, split/splitless, κρυογενικό σύστημα εισαγωγής αερίου και πυρολυτικό σύστημα εισαγωγής βαρέων δειγμάτων.
 • Υγρό χρωματογράφο αποτελούμενο από αντλία τεσσάρων διαλυτών (Waters), θάλαμο θερμοστάτησης στηλών (μέχρι τέσσερις), ανιχνευτή δείκτη διάθλασης (RI), ανιχνευτή διάταξης φωτοδιόδων υπεριώδους (UV-DAD) και ανιχνευτή υπερύθρου (ΙR).
 • Φασμαφωτόμετρο υπερύθρου FTIR, μοντέλο Spectrum 1000, της Perkin Elmer, με δυνατότητα λήψης φάσματος από 4000-400cm-1 και κυψελίδα για την ανάλυση υγρών.
 • Αέριο χρωματογράφο Perkin Elmer 8700 με packed στήλες και ανιχνευτές Θερμικής Αγωγιμότητας (TCD) και Ιονισμού Φλόγας (FID), για αναλύσεις αερίων δειγμάτων.
 • Αέριο χρωματογράφο Perkin Elmer 8700 με πεπληρωμένες στήλες και ανιχνευτή ιονισμού Φλόγας (FID), για αναλύσεις αργού πετρελαίου που επιτρέπει την εισαγωγή ολόκληρου του δείγματος χωρίς να προαπαιτείται διαχωρισμός του βαρέως κλάσματος.
 • Αντιδραστήρα Parr χωρητικότητας 100mL με δυνατότητα ανάδευσης και περιοχής λειτουργίας μέχρι 200 atm και 350oC.
 • Συμπιεστής αερίου, τύπου εμβόλου, μέγιστης πίεσης λειτουργίας 1720bar σε παροχή 2Nm3/min.

 

 • Αντλία εμβόλου (SyringePump) Isco μέγιστης πίεσης λειτουργίας 259bar, με δυνατότητα σταθερής ροής από 0.001 - 204mL/min.
 • Τρεις εμβολοφόροι κύλινδροι (πιστόνια), μέγιστης πίεσης λειτουργίας 690 bar, χωρητικότητας 529 και 750mL.
 • Πυρηνολήπτης διαξονικής φόρτησης τύπου TemcoDCHH-1.5 με μέγιστη πίεση λειτουργίας 410bar. Ο πυρηνολήπτης μπορεί να δεχτεί πυρήνες διαμέτρου 3,84cm και μήκους μέχρι 15,24cm. Κατά μήκος του πυρηνολήπτη υπάρχουν έξι θυρίδες, από τις οποίες από τις οποίες μπορεί να μετρηθεί η πίεση του διερχόμενου ρευστού κατά μήκος του πυρήνα σε συνθήκες ροής.
 • Πυκνόμετρο υδραργύρου Tecmo.
 • Αεριόμετρο (gasometer) Tecmo.
 • Δύο αντλίες υγρής χρωματογραφίας μέγιστης πίεσης λειτουργίας 400 barg.
 • Συσκευή πυρόλυσης για τον χαρακτηρισμό της οργανικής ύλης σε δείγματα πετρωμάτων και εδαφών (Rock-Eval ΙΙ).
 • Σύστημα πυρολυτικής χρωματογραφίας (Py-GC)
 • Αέριος Χρωματογράφος-Φασματογράφος Μάζας (GCAgilentTechnologies 7890 A -MSAgilentTechnologies 5975 E)
 • Ψυκτικός θάλαμος χωρητικότητας 220L.
 • Αέριος χρωματογράφος-φασματογράφος μάζας (GC-MS) FissonMD-800

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 • Διάταξη μελέτης θερμοδυναμικής συμπεριφοράς και ισορροπίας φάσεων πολυσυστατικών ρευστών.

Η διάταξη αποτελείται από δύο κελιά χωρητικότητας 100cm3 και 300cm3 αντίστοιχα, τοποθετημένα σε θερμοστατούμενο φούρνο κυκλοφορίας αέρος και συνδεδεμένα με αντλία θετικής εκτόπισης με μέγιστη πίεση και θερμοκρασίας λειτουργίας 1000bar και 300oC.

 

 • Διάταξη ποροσιμετρίας υδραργύρου.

Η διάταξη αποτελείται από ένα πυκνόμετρο υδραργύρου, συνδεδεμένο με αντλία θετικής εκτόπισης.

 • Διάταξη Slim – Tube.

Η διάταξη αποτελείται από δύο κυλιδρικά δοχεία χωρητικότητας 200cm3 το κάθε ένα, μία αντλία θετικής εκτόπισης με μέγιστη πίεση λειτουργίας 1000bar, μία χειροκίνητη αντλία, ένα οπτικό κελί 50cm3 και την σερπαντίνα του slim tube. Τα αναλογικά σήματα από τους μεταδότες πίεσης, καταγράφονται σε Η/Υ (δεν παρουσιάζεται στο σχήμα).

 • Διάταξη αντιδραστήρα.

Η διάταξη αποτελείται από την αντλία εμβόλου Isco, δύο εμβολοφόρους κυλίνδρους, τον αντιδραστήρα Parr εξοπλισμένο με μαγνητικό αναδευτήρα μεταβλητού αριθμού στροφών, υδατόλουτρο ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας, μεταδότες πίεσης και θερμοκρασίας, καθώς και Η/Υ καταγραφής των ψηφιακών και αναλογικών σημάτων των οργάνων μέτρησης και της εμβολοφόρου αντλίας.

 • Διάταξη πυρηνολήπτη πολλαπλών θυρίδων πίεσης.

Η διάταξη αποτελείται από την αντλία εμβόλου Isco, δύο εμβολοφόρους κυλίνδρους και τον πυρηνολήπτη διαξονικής φόρτησης Temco , εξοπλισμένο με έξι επιπλέον θυρίδες πίεσης κατά μήκος του πυρήνα. Η θερμοκρασία του πυρηνολήπτη ρυθμίζεται μέσω χιτωνίου ψύξης στο όποιο ανακυκλοφορεί ρευστό από υδατόλουτρο σταθερής θερμοκρασίας. Τα σήματα από τους μεταδότες πίεσης και θερμοκρασίας, καθώς και από την αντλία, καταγράφονται σε Η/Υ.

 • Διάταξη εμβολοφόρου κυλίνδρου.

Η διάταξη αποτελείται από την αντλία εμβόλου Isco, και δύο εμβολοφόρους κυλίνδρους. Η θερμοκρασία του ενός κυλίνδρου ρυθμίζεται μέσω σερπαντίνας ψύξης στην όποια ανακυκλοφορεί ρευστό από υδατόλουτρο σταθερής θερμοκρασίας. Τα σήματα από τους μεταδότες πίεσης και θερμοκρασίας, καθώς και από την αντλία, καταγράφονται σε Η/Υ.

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013