Ερευνητικά, αναπτυξιακά και άλλα έργα

 1. «Εκτίμηση της τριτογενούς ανάκτησης πετρελαίου μέσω παρακολούθησης της συγκέντρωσης των ασφαλτενίων. Η περίπτωση του ταμιευτήρα SNORRE», Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση
 2.  «Μελέτη της θερμοδυναμικής ισορροπίας υδριτών φυσικού αερίου στην υποθαλλάσσια περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου», Χρηματοδότηση/Πρόγραμμα: Ευρωπαϊκή Ένωση Framework Energy, Environment and Sustainable Development, EC CONTRACT EVK3-CT-2002-00068.
 3.  «Αύξηση εγχώριας δυναμικότητας ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων». Πρόγραμμα EΠΕΤ ΙΙ, Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ
 4. «Ανάπτυξη μοντέλου νευρωνικών δικτύων για προσδιορισμό των ιδιοτήτων PVT υδρογονανθράκων», Χρηματοδότηση: Schlumberger.
 5. «Ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος αριστοποίησης της παραγωγής λιπαντελαίων στο διυλιστήριο της ΜΟΤΟΡ-ΟΙΛ Ελλάς». Πρόγραμμα ΠΑΒΕ. Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ.
 6.  «Μελέτη ρευστών της ερευνητικής γεώτρησης Espilon1», Χρηματοδότηση: ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ.
 7.  «Φυσική βιοαποδόμηση οργανικών ρύπων στο υπέδαφος και σε ταμιευτήρες ύδατος» Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ, Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ.
 8.  «Μελέτη σκοπιμότητας για τον προσδιορισμό της ρύπανσης δειγμάτων ρευστών ταμιευτήρων υδρογονανθράκων από διήθημα γεωτρητικής ιλύος», Χρηματοδότηση: OILPHASE.
 9.  «Εργαστηριακή μελέτη και μοντελοποίηση των μηχανισμών μεταφοράς υδριτών στα υποθαλάσσια ιζήματα, των συνθηκών σχηματισμού τους και των ρυθμών έκλυσης του περικλειόμενου φυσικού αερίου στο περιβάλλον», Χρηματοδότηση/Πρόγραμμα: Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ.
 10. «Ανάπτυξη πρότυπου αυτόκλειστου συστήματος για τη λήψη πυρήνων γεωλογικών σχηματισμών που περιέχουν υδρίτες». Χρηματοδότηση/Πρόγραμμα: Ευρωπαϊκή Ένωση, Sustainable Marine Ecosystems MAST3 (EVK3-2000-00549).
 11. «Μελέτη της επίδρασης της ορυκτολογίας και της πίεσης των υπερκείμενων στρωμάτων στην ισορροπία φάσεων και στην κινητική σχηματισμού των υδριτών φυσικού αερίου τύπου ΙΙ που περιέχονται σε υποθαλάσσια ιζήματα», Χρηματοδότηση/Πρόγραμμα: Ευρωπαϊκή Ένωση Research Access to the European infrastructure for energy reserve optimization, EIERO.
 12. «Προσδιορισμός τρόπου διαβροχής ταμιευτήτων πετρελαίου. Μελέτη των επιφανειακών φαινομένων σε συστήματα πετρελαίου - νερού - πετρώματος και της επίδρασης τους στην παραγωγή πετρελαίου», Χρηματοδότηση: ΕΛΚΕ Π.Κ.
 13. «Εργαστηριακή Γεωχημική μελέτη του πετρελαίου της Ερευνητικής γεώτρησης PN-2 του κοιτάσματος Βόρειος Πρίνος», Χρηματοδότηση Wintershall AG, Kassel
 14. «Εργαστηριακή μελέτη των ιδιοτήτων του πετρώματος της ερευνητικής γεώτρησης PN-2 του κοιτάσματος Βόρειος Πρίνος», Χρηματοδότηση: North Aegean Petroleum Corporation (NAPC)
 15. «Εργαστηριακή μελέτη αξιολόγησης των ρευστών της ερευνητικής γεώτρησης PN-2 του κοιτάσματος Βόρειος Πρίνος», Χρηματοδότηση: North Aegean Petroleum Corporation (NAPC)
 16. «Εργαστηριακή και θεωρητική μελέτη συμπεριφοράς PVT μιγμάτων αερίων συμπυκνωμάτων Βόρειας Θάλασσας», Χρηματοδότηση: Πολυτεχνείο Delft Ολλανδίας
 17. «Εργαστηριακή μελέτη αξιολόγησης των ρευστών της παραγωγικής γεώτρησης του κοιτάσματος Βόρειος Πρίνος», Χρηματοδότηση: North Aegean Petroleum Corporation (NAPC)
 18. «Εργαστηριακή μελέτη χημικής σύστασης και συνθηκών σχηματισμού των ασφαλτενίων στο πετρέλαιο του κοιτάσματος Βόρειος Πρίνος», Χρηματοδότηση North Aegean Petroleum Corporation (NAPC)
 19. «Καινοτόμος Διεργασία Αφαλάτωσης Νερού και Συμπύκνωσης Υδατικών Διαλυμάτων ή Αποβλήτων με Υδρίτες Αερίων», Χρηματοδότηση/Πρόγραμμα: Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ.
 20. «Αξιολόγηση μητρικών σχηματισμών με μεθόδους οργανικής γεωχημείας στον Ελλαδικό Χώρο», Βασική Έρευνα 2007, ΕΛΚΕ ΠΚ, 2007
 21. «Προσομοίωση κοιτάσματος Έψιλον με εξειδικευμένο λογισμικό - Ανάπτυξη τεχνογνωσίας για το σχεδιασμό νέων παραγωγικών γεωτρήσεων με στόχο την βέλτιστη ανάπτυξη του πεδίου», ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας 2000-2006, ΓΓΕΤ, ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ, 2006.
 22. «Εντοπισμός και αξιολόγηση βιοαερίου νεογενών σχηματισμών της περιοχής Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου Κρήτης για ενεργειακή χρήση», ΠΕΠΕΡ Κρήτης 2000-2006, ΓΓΕΤ, Δημοτική Επιχείρηση Αρκαλοχωρίου, 2006.
 23. «Εκτίμηση και παρακολούθηση της ρύπανσης εδαφών από πετρελαιοειδή με σύγχρονες γεωφυσικές μεθόδους», Ανταγωνιστικότητα, ΓΓΕΤ “Ανταγωνιστικότητα”, ΓΕΩΤΕΚ, 2004.
 24. «Μελέτη διεργασίας εκχύλισης ορυκτελαίων σε πιλοτική μονάδα», ΕΛΚΕ ΠΚ, 2004
 25. «Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης ρύπανσης στο Διυλιστήριο Ασπροπύργου», ΕΛΠΕ, 2003-2006
 26. «Μελέτη της χρήσης των ελληνικών λιγνιτών ως προσροφητικών υλικών για την συγκράτηση αερίων ρύπων», ΙΓΜΕ, 2002- 2006
 27. «Γεωχημική ανάλυση ελληνικών λιγνιτών. Προσδιορισμός προέλευσης με την χρήση χαρακτηριστικών βιοδεικτών», ΙΓΜΕ, 1998.

 

Ερευνητικά αποτελέσματα

 • Μέθοδος πρόβλεψης ιδιοτήτων ρευστών και πυρήνων υπόγειων ταμιευτήρων.
 • Βελτιστοποίηση μονάδας παραγωγής βασικών λιπαντικών σε διυλιστήριο πετρελαίου.
 • Αλγόριθμοι προσδιορισμού ποιοτικών δεικτών καυσίμων και λιπαντικών
 • Ανάλυση και χαρακτηρισμός οργανικών ρύπων σε εδαφικά, υδατικά και αέρια δείγματα από την παραγωγή και την χρήση των ορυκτών καυσίμων.
 • Ενόργανη ανάλυση και χαρακτηρισμός οργανικών ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, άνθρακας, κ.λ.π.).

 

 

 

 

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013