• Φυσικές ιδιότητες και ισορροπία φάσεων πετρελαίου – αερίου σε συνθήκες ταμιευτήρα και γεώτρησης
  • Χαρακτηριστικές ιδιότητες του πετρώματος του ταμιευτήρα, όπως είναι η διαπερατότητα – απόλυτη και σχετική – το πορώδες, η κατανομή του πορώδους και η διαβρεκτικότητα.
  • Προσδιορισμό των βιοδεικτών και χαρακτηρισμό των κλασμάτων και των ενώσεων των πετρελαιοειδών με βάση την προέλευσή τους και τις διεργασίες ωρίμανσης του πετρελαίου.
  • Τα χαρακτηριστικά του μητρικού πετρώματος (οργανική ύλη, προέλευση, βαθμός ωρίμανσης).
  • Φυσικές και θερμοδυναμικές ιδιότητες μη συμβατικών ενεργειακών κοιτασμάτων φυσικού αερίου σε κρυσταλλική μορφή υδριτών.
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013