• Μελέτες θερμοδυναμικής συμπεριφοράς και ισορροπίας φάσεων μιγμάτων πολυφασικών ρευστών σε υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες για εταιρείες πετρελαίων.
 • Αναλύσεις σύστασης αερίων και υγρών μιγμάτων για εταιρείες πετρελαίων, διυλιστήρια πετρελαίου.
 • Μελέτες ιδιοτήτων πετρωμάτων ταμιευτήρων πετρελαίου για εταιρείες πετρελαίων.
 • Μετρήσεις φυσικών ιδιοτήτων πετρελαίου και των κλασμάτων του για διυλιστήρια πετρελαίου.
 • Μελέτες καταλυτικής μετατροπής μιγμάτων υδρογονανθράκων για βιομηχανίες.
 • Ανάπτυξη και χρήση μοντέλων προσομοίωσης ισορροπίας φάσεων αερίων-υγρών.
 • Ανάπτυξη και χρήση μοντέλων πρόβλεψης ισορροπίας ρευστών ταμιευτήρων υδρογονανθράκων με μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης.
 • Μελέτες θερμοδυναμικής συμπεριφοράς και ισορροπίας υδριτών αερίων μειγμάτων και υδρογονανθράκων σε υψηλές πιέσεις.
 • Μελέτες μηχανικής συμπεριφοράς και διαπερατότητας πυρήνων που περιέχουν υδρίτες αερίων.
 • Μελέτη και μοντελοποίηση συσχετίσεων ανάμεσα στην χημική σύσταση των ενεργειακών πρώτων υλών και στις φυσικοχημικές ιδιότητες τους, Χημειομετρία.
 • Προσδιορισμός γεωχημικών δεικτών μητρικών πετρωμάτων και ταμιευτήρων υδρογονανθράκων.
 • Μελέτες συμπεριφοράς πολφών γεωτρήσεων και καταστροφής του σχηματισμού κατά τη γεώτρηση.

 

Τομείς εφαρμογών αγοράς

 • Έρευνα και παραγωγή κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου.
 • Υποστήριξη γεωτρήσεων για κοιτάσματα υδρογονανθράκων.
 • Υποστήριξη και βελτιστοποίηση διεργασιών διύλισης πετρελαιοειδών.
 • Χαρακτηρισμός γεωθερμικών ταμιευτήρων.
 • Ρύπανση εδαφών με πετρελαιοειδή.
 • Ανάλυση καυσίμων.
 • Καύσιμα μεταφορικών μέσων.
 • Πετροχημική τεχνολογία.
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013