• Εργαστηριακός εξοπλισμός δοκιμών εδαφομηχανικής (τριαξονική φόρτιση, άμεση διάτμηση, διάτμηση σε στρέψη, στερεοποίηση κλπ), μέτρησης της διαπερατότητας των γεωυλικών και προσδιορισμού αντοχής ασυνεχειών βράχου.
  • Εξοπλισμός για έρευνα πεδίου που περιλαμβάνει συστήματα για την παρακολούθηση της κινητικότητας πρανών.
  • Όργανα πεδίου για την παρακολούθηση και αυτόματη καταγραφή της στάθμης του νερού (παλιρροιογράφος, σταθμηγράφος και σταθμήμετρα με δυνατότητα ταυτόχρονης μέτρησης της θερμοκρασίας του νερού).
  • Συσκευές υδροχημικών αναλύσεων.
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013