• «Ανάπτυξη μεθόδων αξιοποίησης των υπόγειων νερών Δυτικής Κρήτης».
  • «Γεωλογική και γεωτεχνική έρευνα κατολισθήσεων στον οικισμό Aνω Μέρους Επαρχίας Αμαρίου Ν. Ρεθύμνης».
  • «Ποιοτικός έλεγχος και ορθολογική χρήση του υδατικού δυναμικού Κρήτης».
  • «Αξιοποίηση των πηγών Αλμυρού ποταμού».
  • «Διερεύνηση και εντοπισμός χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Αν. Σελίνου».
  • «Ύδρευση Ρεθύμνου: Ορθολογική διαχείριση υφιστάμενων και αναζήτηση νέων πόρων νερού».
  • «Διερεύνηση γεωτεχνικών προβλημάτων στο κατάστημα Makro Ηρακλείου».
  • «Προσδιορισμός γεωτεχνικών παραμέτρων και ανάλυση ευστάθειας πρανών σε μέτωπα εξόρυξης του "Τομέα 6" (Πτολεμαϊδα).

 

Ερευνητικά αποτελέσματα

  • Μεθοδολογία βέλτιστης εκμετάλλευσης παράκτιων υδροφορέων σε καρστικές περιοχές με στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου της αλμύρινσης.
  • Προσδιορισμός και αξιολόγηση παραμέτρων που επηρεάζουν την κινητική συμπεριφορά των γεωυλικών κατά τη μεταλλευτική δραστηριότητα
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013