• Προσδιορισμός εδαφοτεχνικών παραμέτρων.
  • Έρευνα και εκτίμηση των γεωλογικών και γεωτεχνικών παραμέτρων που επηρεάζουν το σχεδιασμό και λειτουργία των Τεχνικών Έργων (θεμελιώσεις, οδοποιία, φράγματα, σήραγγες, μεταλλευτική).
  • Υδρογεωλογικές έρευνες και ανάπτυξη υδρογεωλογικών μοντέλων.
  • Έρευνες στα πλαίσια ελέγχου περιβαλλοντικών επιπτώσεων στους υπόγειους υδροφορείς από ανθρωπογενείς δραστηριότητες.
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013