• Υπολογιστικές μονάδες (PC, εκτυπωτές, scanner).
  • Υπολογιστικά προγράμματα της γεωμηχανικής όπως το FLAC και PFC (Itasca), Geoslope.
  • Σχεδιαστικά προγράμματα τρισδιάστατης απεικόνισης και διαχείρισης βάσεων δεδομένων γεωεκμεταλλεύσεων όπως το SURPAC 2000 και το GEMCOM.
  • Επίσης το Εργαστήριο αναμένει ειδικό μικρο-διατρητικό μηχάνημα με ηλεκτρονική μονάδα καταγραφής που θα χρησιμοποιηθεί ως βασικό εργαλείο επί τόπου εκτίμησης της αντοχής δομικών λίθων σε μνημεία και σε άλλες οικοδομικές κατασκευές.
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013