• Μη-καταστροφικός χαρακτηρισμός μνημείων
  • Σχεδιασμός γεωτεχνικών έργων και εκμεταλλεύσεων μεταλλείων, λατομείων, υπολογισμός αποθεμάτων, μεταλλευτική έρευνα κλπ.
  • Ανάδρομη ανάλυση τάσεων, μετατοπίσεων ή αστοχιών σε σήραγγες και πρανή.
  • Προτυποποίηση ή παροχή συμβουλών για μηχανικές δοκιμές φυσικών και τεχνητών δομικών λίθων.
  • Εισαγωγή γεωλογικών χαρτών σε τρισδιάστατα γραφικά μοντέλα και βάσεις δεδομένων.

 

Τομείς εμπορικής εκμετάλλευσης και εφαρμογών αγοράς

  • Γεωτεχνικά έργα (σχεδιασμός, μηχανική συμπεριφορά).
  • Εκμετάλλευση μεταλλείων, λατομείων.
  • Αποκατάσταση μνημείων και προστασία από περιβαλλοντικές επιδράσεις.
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013