• Πιστότητα εργαστηριακών δοκιμών.
  • Προσομοίωση/σχεδιασμός εργαστηριακών δοκιμών.
  • Προσδιορισμός μηχανικών ιδιοτήτων πετρωμάτων.
  • Νέες τεχνολογίες σχεδιασμού εκμεταλλεύσεων.
  • Εφαρμογές σε δομικά υλικά.
  • Μηχανικές καταπονήσεις φυσικών και δομικών υλικών.
  • Ανάπτυξη εργαλείων λογισμικού για υπολογισμούς εντατικών και παραμορφωσιακών μεγεθών
  • Ανάπτυξη εργαλείων λογισμικού για μελέτες εκμεταλλεύσεων.
  • Βάσεις δεδομένων στη μεταλλευτική.

 

Πρόσφατη παρουσίαση του εργαστηρίου στη διμηνιαία έκδοση "Τεχνικά Χρονικά" του ΤΕΕ (Μάρτιος - Απρίλιος 2005)

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013