• Μελέτη και σχεδίαση εκμεταλλεύσεων
  • Εργαστηριακές δοκιμές
  • Μετρήσεις μηχανικών ιδιοτήτων πετρωμάτων για λογαριασμών τρίτων
  • Τεχνοοικονομικές μελέτες εκμετάλλευσης
  • Γεωτεχνικές και Γεωμηχανικές μελέτες
  • Κατασκευή λογισμικού και μοντέλων
  • Υποστήριξη Μηχανογραφικών Συστημάτων
  • Υποστήριξη για επιλογή κι εγκατάσταση εξοπλισμού
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013