Για τον έλεγχο ποιότητας ορυκτών πρώτων υλών για παραγωγή δομικών στοιχείων

 • Αναμικτήρας για παρασκευή τσιμεντοκονιαμάτων, EN 196/1
 • Όργανα ελέγχου ιδιοτήτων κοινού και αυτοσυμπυκνούμενου σκυροδέματος, που περιλαμβάνουν τις δοκιμές: Slump test, EN 12350/2, Spread test, EN 11041, Δοκιμή δακτυλίου J (J-ring), ΕΝ 11045, Δοκιμή αγωγού σχήματος V (V-funnel), ΕΝ 11042, Δοκιμή κυτίου σχήματος L (L-Shaped Box), ΕΝ 11043, Δοκιμή κυτίου σχήματος U (U-Shaped Box), ΕΝ 11044
 • Τράπεζα εξάπλωσης ΕΝ 459-2, ΕΝ1015-3
 • Συσκευή Vicat για τον έλεγχο κονιαμάτων, EN 196.3
 • Συσκευή μέτρησης περιεχόμενου αέρα σε μίγματα σκυροδέματος, τσιμεντοκονιαμάτων, EN 413/2
 • Μεταλλικές μήτρες για την παρασκευή δοκιμίων, EN 196/1
 • Συσκευή δόνησης (πρόσκρουση) για δοκίμια 40x40x160 mm κατά ΕΝ196-1
 • Θάλαμος ωρίμανσης δοκιμίων τσιμεντοκονιαμάτων, EN 196/1
 • Προσαρμογείς και διατάξεις φόρτισης κυβικών και πρισματικών δοκιμίων για μέτρηση της αντοχής τους σε θλίψη και κάμψη, EN 12390/1, EN 12390/2
 • Προσαρμογέας φόρτισης δοκιμίων σε κάμψη «τριών σημείων» (three point load), EN 196/01
 • Προσαρμογέας φόρτισης δοκιμίων κονιαμάτων 50x50mm, για τον προσδιορισμό αντοχής σε μονοαξονική θλίψη, ASTM C109
 • Συσκευή μέτρησης διαστολής κονιαμάτων, UNI 6782/ BS 1191
 • Συσκευή προσδιορισμού γραμμικής συρρίκνωσης κονιαμάτων ΕΝ 12617-4
 • Κλιματικός θάλαμος (CBC SERIES CLIMATIC CHAMBER) για έλεγχο δοκιμίων σε τεχνητή γήρανση
 • Κόσκινα κοκκομετρικής ανάλυσης λεπτομερών υλικών, EN 933-1, EN 933-2
 • Δειγματολήπτης λεπτόκοκκων χαλαρών υλικών
 • Συσκευή για τον προσδιορισμό συντελεστή ροής κατά ΕΝ 933-6
 • Συσκευή μέτρησης αεροπερατότητας με τη μέθοδο Blaine, EN 196/6
 • Συλλογή προσδιορισμού ισοδυνάμου άμμου κατά ΕΝ
 • Συλλογή δοκιμής μπλε μεθυλενίου κατά ΕΝ
 • Ηλεκτρομαγνητική κοσκινιέρα
 • Παχύμετρο μέτρησης σχήματος αδρανών
 • Φορητή συσκευή μέτρησης υγρασίας αδρανών υλικών
 • Αναλογικά και ψηφιακά κρουσίμετρα με διάταξη βαθμονόμησης για τον έλεγχο μηχανικών ιδιοτήτων πετρωμάτων, σκυροδέματος και δομικών στοιχείων, EN 12504/2
 • Φούρνος ξήρανσης και απώλειας πύρωσης, EN 196-2, 196-21, 459-2
 • Ζυγός με ακρίβεια 0.01g.
 • Ψηφιακός ζυγός με ακρίβεια 1g

 

  Για τη μέτρηση βλαπτικών παραγόντων στο εργασιακό περιβάλλον

 • Σύστημα συλλογής και μέτρησης στερεών, υγρών και αέριων αερομεταφερόμενων ρύπων αποτελούμενο από ψηφιακές αντλίες αντιεκρηκτικού τύπου, κεφαλές δειγματοληψίας με φίλτρα και υγρά
 • Χειροκίνητη αντλία ακριβείας με σωληνάρια άμεσης (χρωματικής) ένδειξης συγκέντρωσης αερίων/ατμών
 • Ολοκληρωτικό ηχόμετρο τύπου Ι κατά IEC 60651, ηχοδοσίμετρα τύπου ΙΙ και ανεξάρτητο βαθμονομητή
 • Ψηφιακό φωτόμετρο, πολύμετρο, γειωσόμετρο, αναλογικό μεγκώμετρο και ψηφιακό όργανο μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
 • Θερμικό ανεμόμετρο, υγρασιοθερμόμετρο για τη μέτρησης του δείκτη WBGT για τον έλεγχο της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων.
 • Ψηφιακός on-line αναλυτής συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων 0-100mg/m3, πλήρης με καταγραφή μετρήσεων σε μνήμη, λογισμικό σύνδεσης με Η/Υ, και προδιαχωριστές PM10, PM2.5, PM1
 • Φορητό όργανο μέτρησης αερίων: Ο2, LEL, CO και H2S.
 • Ζυγαριά ακριβείας 5 δεκαδικών ψηφίων του γραμμαρίου, για βαρυτομετρικό προσδιορισμό της σκόνης
 • Ψηφιακός on-line αναλυτής ταυτόχρονης μέτρησης των αιωρούμενων σωματιδίων PM10, PM5, PM2, PM0.5, PM0.2.
 • Δονησιόμετρο SVAN 106 για το σύστημα άκρας χειρός-βραχίονα και για ολόκληρο το σώμα.

 

 Λογισμικό/Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

 • IHVL (Λογισμικό προσομοίωσης μετρήσεων αερίων και υγρών βλαπτικών παραγόντων)
 • VarioC, CSmine, Voxler και Strater (Σχεδίαση εκμεταλλεύσεων ορυκτών πόρων)
 • Statgraphics και Quality Companion 2 (Έλεγχος ποιότητας ορυκτών πρώτων υλών)
 • Τεχνικός Ασφαλείας της 4Μ (Εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου)
 • Εκπαιδευτικό λογισμικό για την υγιεινή και ασφάλεια σε μεταλλευτικά έργα της Mine Safety and Health Administration (MSHA)
 • dBdataPro V2.11 (Επεξεργασία μετρήσεων εργασιακού θορύβου)
 • TrakPro (Επεξεργασία μετρήσεων του on-line αναλυτή αιωρούμενων σωματιδίων)
 • SVAN PC++ (Επεξεργασία μετρήσεων του δονησιομέτρου SVAN 106)
 • 6 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 2 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 4 εκτυπωτές laser και 1 σαρωτής
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013