Εργασίες δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές

J44. C. Roumpos, F. Pavloudakis, T. Michalakopoulos, M. Galetakis, 2019, Advances in Continuous Surface Mining. Int. J. Mining and Mineral Engineering, Vol.10, 2019, 85-89.

J43. Α. Stratakis and M. Galetakis, 2019, Prediction of ash fusion temperatures of high calcium lignites originated from the Ptolemais-Amyntaio basin, North Greece. International Journal of Coal Preparation and Utilization, https://doi.org/10.1080/19392699.2019.1708336

J42. D. Vamvuka, M. Galetakis, A. Kreona, A. Mantza and A. Vasileiou, 2019, Use of selective grinding for upgrading quality of lignites from Greece and for reducing CO2 emissions. International Journal of Coal Preparation and Utilization, https://doi.org/10.1080/19392699.2020.1724976

J41. T. Michalakopoulos, G. Apostolopoulos, P. Kofakis, A. Voulgarakis, M. Menegaki,   G. Amolochitis, M. Galetakis and C. Roumpos, 2018, Requirements of a hard formations early detection system in opencast lignite mines, Górnictwo Odkrywkowe, 59 (2018) 4, 51-60.

J40. M. Triantafyllou, S. Pirtses, L. Myronidis, C. Roumpos, F. Pavloudakis, T. Michalakopoulos, G. Apostolopoulos, M. Galetakis and A. Vafidis, 2018, Experimental design for applying geophysical methods in investigating the spatial distribution of hard formations in the excavator face of bucket wheel excavators, Górnictwo Odkrywkowe, 59 (2018) 4, 42-50.

J39. C. Roumpos, D. Sideri, F. Pavloudakis, N. Kolovs, T. Michalakopoulos, G. Apostolopoulos, M. Galetakis and A.Vafidis, 2018, Possibilities for improving work efficiency of continuous surface mining systems operating in rocks with excessive digging resistance, Górnictwo Odkrywkowe, 59 (2018) 4, 31-41.

J38. A. Vafidis, G. Kritikakis, N. Ecomonou, M. Galetakis, A. Soultana, T. Michalakopoulos, G. Apostolopoulos, C. Roumpos and F. Pavloudakis, 2018, Assessment of geophysical methods for the detection of hard rock formations in lignite mines employing bucket wheel excavators. The case of South field lignite mine, Macedonia, Greece, Górnictwo Odkrywkowe, 59 (2018) 4, 23-30.

J37. M. Galetakis, A. Vafidis, A. Vasiliou, G. Kritikakis, V. Deligiorgis, T. Michalakopoulos, G. Apostolopoulos, C. Roumpos and F. Pavloudakis, 2018, Development of a fuzzy inference system for avoiding collision of bucket wheel excavator equipped with electromagnetic (EM) sensors with hard rock inclusions, Górnictwo Odkrywkowe, 59 (2018) 4, 16-22.

J36. M. Galetakis, A. Vafidis, G. Kritikakis, V. Deligiorgis, T. Michalakopoulos, G.  Apostolopoulos, C. Roumpos and F. Pavloudakis, 2018, Automatic detection of unmineable inclusions while bucket wheel excavator digging, using electromagnetic (EM) sensor and GPS, Górnictwo Odkrywkowe, 59 (2018) 4, 7-15.

J35. D. Zaharaki, M. Galetakis, K. Komnitsas, 2016, ‘Valorization of construction and demolition (C&D) and industrial wastes through alkali activation’, Construction & Building Materials (submitted).

J34. M. Galetakis, I. Palogos, 2016, ‘Selection of optimal land uses for the reclamation of surface mines by using evolutionary algorithms’ International Journal of Mining Science and Technology (accepted).

J33. M. Galetakis, C. Piperidi,  A. Vasiliou, G. Alevizos, E. Steiakakis, K.  Komnitsas, A. Soultana, 2016, ‘Experimental investigation of the utilization of quarry dust for the production of microcement-based building elements by self-flowing molding casting’, Construction and Building Materials, 107, pp. 247-254.

J32. M. Galetakis, A. Soultana, 2016, A review on the utilisation of quarry and ornamental stone industry fine by-products in the construction sector Construction and Building Materials, 102, pp. 769-781.

J31. K. Komnitsas, D. Zaharaki, A. Vlachou, G. Bartzas, M. Galetakis, 2015, ‘Effect of synthesis parameters on the quality of construction and demolition wastes (CDW) geopolymers’, Advanced Powder Technology, 26 (2), pp. 368-376.

J30. M. Galetakis, C. Roumpos, 2015, ‘A multi objective response surface analysis for the determination of the optimal cut-off quality and minimum thickness for selective mining of multiple-layred lignite deposits’ Energy Sources, Part A, 37 (4), pp. 428-439.

J29. D. Vamvuka, V. Tsamourgeli, M. Galetakis, 2014, ‘Study on catalytic combustion of biomass mixtures with poor coals’, Combustion Science and Technology, 186 (1), pp. 68-82.

J28. D. Trichos, G. Alevizos, A. Stratakis, E. Petrakis, M. Galetakis, 2013,  ‘Mineralogical investigation and mineral processing of iron ore from the Skines area (Chania – West Crete)’, Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XLVII (3) pp.1652-1662.

J27. M. Galetakis, V. Zourbakis, I. Koinakis, K. Leventakis, G. Alevizos, 2013, ‘Aggregate production on the island of Crete, Greece: Current production conditions and future perspective’, 2013, Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XLVII (3)  pp. 2030-2039.

J26. F. Pavloudakis, C. Roumpos and M. Galetakis, 2012, ‘Public acceptance of surface mining projects and the determination of the marginal environmental cost’, International journal of Mining, Reclamation and Environment, 26 (4), pp. 292-308.

J25. M. Galetakis, G. Alevizos and K. Leventakis, 2012, ‘Evaluation of fine limestone quarry by-products, for the production of building elements- an experimental approach’, Construction & Building Materials, 26(1), 122-130.

J24. M. Galetakis, C. Roumpos, G. Alevizos and D. Vamvuka, 2011, ‘Production scheduling of a lignite mine under quality and reserves uncertainty’, Reliability Engineering & System Safety, 96(12), 1611-1618.

J23. M.  Galetakis & F. Pavloudakis, 2010, ‘The effect of lignite quality variation on the efficiency of on-line ash analyzers’, Int. Journal of Coal Geology, 80, 145-156.

J22. D. Vanvuka and M. Galetakis, 2010, ‘Carbon Dioxide Emissions from Coal-fired Power Plants in Greece in Relation to Mined Lignite Quality’, Energy and Fuels, 24, 1396–1401.

J21. M. Galetakis and A. Vasiliou, 2010, ‘Selective mining of multiple-layer lignite deposits. A fuzzy approach’, Expert Systems with Applications, 37, 4266–4275.

J20. F. Pavloudakis, M. Galetakis & C. Roumpos, 2009, ‘A spatial decision support system for the optimal environmental reclamation of open-pit coal mines in Greece’, Int. Journal of Mining, Reclamation and Environment, 23(4), 291 – 303. (Top 10 – most downloaded  papers- 2011).

J19. M. Galetakis, G. Alevizos, F. Pavloudakis, C. Roumpos and C. Kavouridis, 2009, ‘Prediction of the performance of on-line ash analysers used in the quality control process of a coal mining system’, Energy Sources:Part A, 31, 1115–1130.

J18. M. Galetakis and D. Vanvuka, 2009, ‘Lignite quality uncertainty estimation for the assessment of CO2 emissions’, Energy & Fuels, 23, 2103–2110.

J17. Ι. Ασπιρτάκης, Κ. Βροντάκης & Μ. Γαλετάκης, 2008, ‘Όλες οι σκόνες δεν είναι ίδιες: η σκόνη κρυσταλλικού διοξειδίου του πυριτίου’, Λατομείο, 10, 58-63.

J16. Ι. Ασπιρτάκης, Μ. Γαλετάκης, 2008, ‘Εκτίμηση επαγγελματικών κινδύνων και πρακτικές ασφαλούς εργασίας σε λατομεία αδρανών υλικών’, Λατομείο, 8, 44-50.

J15. C. Kavouridis, M. Galetakis, C.  Roumpos, F. Pavloudakis, 2008, ‘Methods and Technological Improvements for the Efficient Removal of the Overburden Hard Rock Formations at South Field Lignite Mine, Ptolemais, Greece’, Mining Engineer, 9, 132-148.

J14. K. Kavouridis, C. Roumpos and M. Galetakis, 2007, ‘The effect of power plant efficiency, lignite quality and inorganic matter on CO2 emissions and competitiveness of Greek lignite’, Mining and Geoengineering, 31(2), 355-369.

J13. Γ. Αλεβίζος, Μ. Γαλετάκης, 2005, ‘Ορυκτολογική εξέταση  της εμφάνισης ανυδρίτη-γύψου της περιοχής Βάθης της Δυτικής Κρήτης. Μεταβολή ποιοτικών χαρακτηριστικών – ιδιομορφίες εξόρυξης’, Μεταλλειολογικά και Μεταλλουργικά Χρονικά, 15(1), 83-102.

J12. K. Papanicolaou, M. Galetakis, A. Foscolos, 2005, ‘Quality characteristics of greek brown coals and their relation to the applied exploitation and utilization methods’, Energy and Fuels, 19(1), 230-239. 

J11. Μ. Γαλετάκης, Κ. Παπανικολάου, 2004, ‘Ανάπτυξη μεθόδου υπολογισμού της επίδρασης των ενδιαμέσων αγόνων στρωμάτων στην ποιότητα του λιγνίτη που εξορύσσεται από πολυστρωματικά κοιτάσματα’ Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τομ. XXXVI, 274-282.

J10. M. Galetakis, S Raka, 2004, ‘Utilization of limestone dust for artificial stone production. An experimental approach’, Int. Journal of Minerals Engineering, 2, 355-357.

J9. Φ. Παυλουδάκης,  Μ. Γαλετάκης,  Ζ. Αγιουτάντης,  Κ. Καβουρίδης, 2003, ‘Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων δοκιμαστικής λειτουργίας on-line αναλυτή τέφρας για τον έλεγχο ποιότητας του λιγνίτη στα ορυχεία του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας’, Τεχνικά Χρονικά, Επιστημονική έκδοση Τ.Ε.Ε, 1&2, 27-38.

J8. Μ. Γαλετάκης, 2001, ‘Ποιοτικός έλεγχος παραγωγής βασιζόμενος σε μετρήσεις πολλαπλών συσχετιζόμενων παραμέτρων. Η περίπτωση του λιγνιτωρυχείου του Ν. Πεδίου Πτολεμαΐδας’,  Ορυκτός Πλούτος, 119, 35-44.

J7. T. Markopoulos, M. Galetakis, 2001, ‘Investigation of stones used for restoration/reconstruction of the Church of Saint Peter Dominican, Heraklion-Crete’, Acta Universitatis Carolinae, Geologica, 45(1), 151-157.

J6. Μ. Γαλετάκης, Κ. Καβουρίδης, 1999, ‘Εφαρμογή Μεθόδων Ομογενοποίησης της Ποιότητας του Εξορυσσόμενου Λιγνίτη στα Ορυχεία του ΛΚΠ-Α’, Τεχνικά Χρονικά, Επιστημονική έκδοση Τ.Ε.Ε, V,1&2,  41-52.

J5. Μ. Γαλετάκης, 1999, ‘Εφαρμογή τεχνητών νευρωνικών δικτύων για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τον σχεδιασμό υπαίθριων εκμεταλλεύσεων’, Ορυκτός Πλούτος, 113, 47-56.

J4. Μ. Γαλετάκης, Κ. Καβουρίδης, 1998, ‘Ποιοτικός έλεγχος του λιγνίτη που εξορύσσεται με την υπαίθρια συνεχή μέθοδο εκμετάλλευσης με χρήση στατιστικών μεθόδων’ Τεχνικά Χρονικά , Επιστημονική έκδοση Τ.Ε.Ε, V, τεύχος 1&2, 49-61.

J3. M. Galetakis, 1998, ‘Evaluation of multiple seam lignite deposits of Ptolemaes area, using statistical methods’, Mineral Wealth,  107, 55-64.

J2. C. Kavouridis, M. Galetakis, 1996, ‘Determination of the lignite quality produced in Ptolemaes open cast mines for power generation’, Fuel and Energy Abstracts, 37(5), 330.

J1. Κ. Καβουρίδης, Μ. Γαλετάκης, 1996, ‘Η σημασία της ποιότητας του παραγόμενου λιγνίτη στην περιοχή Πτολεμαΐδας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας’, Ορυκτός Πλούτος, 98, 25-42.


Βιβλία και κεφάλαια σε βιβλία- Εργασίες δημοσιευμένες σε ειδικούς τόμους κατόπιν κρίσης

Β8. C. Roumpos, T. Michalakopoulos, M. Galetakis, F. Pavloudakis, 2019, Book of Proceedings of the 14th International Symposium of Continuous Surface Mining, ISCSM2018, 23-26 September 2018, Thessaloniki, Greece, 1-730.

B7. T. Michalakopoulos, C. Roumpos, M. Galetakis, G. Panagiotou, 2015, Discrete-Event Simulation of Continuous Mining Systems in Multi-layer Lignite Deposits, Proceedings of the 12th International Symposium Continuous Surface Mining-Aachen 2014, in Lecture Notes in Production Engineering (ed. C. Niemann), 225-239.

B6. C. Roumpos, N. Paraskevis, M. Galetakis, T. Michalakopoulos, 2015, ‘Mineable Lignite Reserves Estimation in Continuous Surface Mining’, Proc. of the 12th International Symposium Continuous Surface Mining-Aachen 2014, in Lecture Notes in Production Engineering (ed. C. Niemann), 177-194.

B5. M. Galetakis, S. Papadopoulos, A. Vasiliou, C. Roumpos, T. Michalakopoulos, 2015, ‘Development of an Expert System for the Prediction of the Performance of Bucket-Wheel Excavators Used for the Selective Mining of Multiple-layered Lignite Deposits’, Proc. of the 12th International Symposium Continuous Surface Mining-Aachen 2014 in Lecture Notes in Production Engineering (ed. C. Niemann), 47-58.

B4. M. Galetakis and A. Vasiliou, 2011, ‘Applications of Fuzzy Inference Systems in Mineral Industry-Overview’, In: Expert System Software: Engineering, Advantages and Applications, Editors: Jason M. Segura and Albert C. Reiter, ISBN: 978-1-61209-114-3, 211-226.

B3. Φ. Παυλουδάκης, Χ. Ρούμπος, Χ. Σαχανίδης, Μ. Γαλετάκης, 2010, ‘Μεθοδολογία για την ανάπτυξη νέου πλαισίου διαχείρισης του περιβάλλοντος στα λιγνιτωρυχεία του λεκανοπεδίου Πτολεμαΐδας. Τόμος αφιερωμένος στη μνήμη του καθηγητή Κ. Καβουρίδη, 171-180.

B2. Μ. Γαλετάκης,  Χ. Ρούμπος, Φ. Παυλουδάκης, 2010, ‘Μεθοδολογία καθορισμού του απολήψιμου λιγνίτη, κατά την εξόρυξή του με καδοφόρους εκσκαφείς, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση του κοιτάσματος’, Τόμος αφιερωμένος στη μνήμη του καθηγητή Κ. Καβουρίδη , 43-56.

Β1. Τιμητικός τόμος στη μνήμη του καθηγητή Κ. Καβουρίδη, 2010, επιμέλεια έκδοσης: Ζ. Αγιουτάντης, Μ. Γαλετάκης, Εκδόσεις Πολυτεχνείου  Κρήτης, Χανιά, σελ. 218.


Εργασίες δημοσιευμένες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές

C71. M. Galetakis, I. Oikonomidou, A. Vasileiou and A. Soultana, 2019, Improving the efficiency of artificial neural networks for ore reserve estimation by employing suitable training methods, 15th International Congress of the Geological Society of Greece, Athens, Greece, (22-24 May, 2019), 813-814.

C70. Ν. Σταυρουλάκης, Α. Χαρίτου, Α. Παπαδημητρίου, Σ. Αντίοχος, Α. Καραμπέρη, Μ. Γαλετάκης και Σ. Τσίμας, 2019, Διερεύνηση παραγωγής τερνεσιτικών τσιμέντων από ελληνικά βιομηχανικά παραπροϊόντα, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΒΙΠΑΡ, (7-8 Οκτωβρίου 2019), Θεσσαλονίκη.

C69. Α. Σουλτανά και Μ. Γαλετάκης, 2019, Μεθοδολογία σχεδιασμού συνθέσεων για παραγωγή κυψελωτού σκυροδέματος φυσικής σκλήρυνσης με χρήση λατομικής παιπάλης, 5o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΒΙΠΑΡ, (7-8 Οκτωβρίου 2019), Θεσσαλονίκη.

C68. Α. Σουλτανά, Α. Βαλουμά, Κ. Κομνίτσας και Μ. Γαλετάκης, 2019, Συν-αξιοποίηση αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΚΚ) και μεταλλουργικής σκωρίας για την παραγωγή ανόργανων πολυμερών. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, (7-8 Οκτωβρίου, 2019).

C67. M. Γαλετάκης, A. Σουλτανά, Θ. Δασκαλάκης, Σ. Ράκα, Α. Βασιλείου και Κ. Κομνίτσας, 2019, Παραγωγή δομικών στοιχείων χαμηλού αποτυπώματος CO₂ με χρήση ανακυκλωμένου σκυροδέματος από απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΚΚ). 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, (7-8 Οκτωβρίου, 2019).

C66. M. Γαλετάκης, A. Σουλτανά, Χ. Πιπερίδη, A. Βασιλείου και Γ. Αλεβίζος, 2018, Παραγωγή και εργαστηριακός έλεγχος δομικών στοιχείων με χρήση ανακυκλωμένων αδρανών υλικών από απόβλητα εκσκαφών - κατεδαφίσεων - κατασκευών (ΑΕΚΚ), 18ο Συνέδριο Σκυροδέματος, Αθήνα, Ελλάδα, (29-31 Μαρτίου 2018).

C65. M. Galetakis, A. Vafidis, T. Michalakopoulos, G. Apostolopoulos, C. Roumpos, F. Pavloudakis, A. Vasileiou, V. Deligiorgis and A. Soultana, 2018, Development of a Real-Time Mine-Face Inspection System for the Early Detection of Hard Rock Formations during Mining by Bucket-Wheel Excavators. 14th International Symposium of Continuous Surface Mining, ISCSM2018, Thessaloniki, Greece, (23-26 September 2018).

C64. D. Vamvuka, A. Kreona, A. Mantza, M. Galetakis and A. Vasileiou, 2018, Technological and environmental upgrading of lignite from Amynteon and Ahlada deposits, in Northern Greece, via selective grinding, 14th International Symposium of Continuous Surface Mining, ISCSM 2018, Thessaloniki, Greece, (23-26 September 2018).

C63. M. Γαλετάκης, A. Σουλτανά, Χ. Πιπερίδη και A. Βασιλείου, 2017, Χαρακτηρισμός ανακυκλωμένων αδρανών υλικών από απόβλητα εκσκαφών - κατεδαφίσεων - κατασκευών (ΑΕΚΚ) για παραγωγή δομικών στοιχείων βασισμένων σε τσιμέντο - προκαταρκτική αξιολόγηση, 5ο Διεθνές συνέδριο της ΕΕΔΣΑ, Αθήνα, Ελλάδα, (14-15 Δεκεμβρίου 2017).

C62. A. Vafidis, N. Economou,  M. Galetakis,  A. Vasiliou, T. Michalakopoulos, G. Apostolopoulos, 2016, ‘Assessing the potential of Ground Penetrating Radar (GPR) to detect hard geological formations and inclusions during the excavation by bucket-wheel excavators’, 13th International Symposium Continuous Surface Mining ISCSM 2016, Belgrade, Serbia, 11-14 September 2016, 631-642.

C61. M. Galetakis, T. Michalakopoulos, A. Bajcar, C. Roumpos, M. Lazar, P. Svoboda, 2016, ‘Bucket wheel excavators operating under difficult mining conditions including unmineable inclusions and geological structures with excessive mining resistance’, 13th International Symposium Continuous Surface Mining ISCSM 2016, Belgrade, Serbia, 11-14 September 2016. (accepted).

C60. Ε. Steiakakis, J. Thalassinakis, Z. Agioutantis, M. Galetakis, 2016, ‘Failure process of the external waste dump of a Lignite mine using finite element method (FEM)’, 13th International Symposium Continuous Surface Mining ISCSM 2016, Belgrade, Serbia, 11-14 September 2016. (accepted).

C59. M. Galetakis, C. Piperidi, A. Soultana, K. Komnitsas and D. Zaharaki, 2016, ‘Mechanical and durability properties of building elements produced from recycled aggregates’, 5th International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management, Proceedings in CD-ROM, Chania, Crete, Greece (27-28 September) (accepted).

C58. K. Komnitsas, M. Galetakis, D. Zaharaki, 2016, ‘Production of Alkali Activated Materials from Chalcopyrite Tailings and Industrial Wastes’, Proced. of the 1st International Conference Mining in Europe (AIMS 2016),  Aachen (18-19 May), 46 (Abstract and oral presentation).

C57. M. Galetakis, K. Komnitsas, D. Zaharaki, A. Xenidis,  M. Zervas, 2016, ‘Prediction of the Short-Term Quality Fluctuations of the Nickeliferous Ores and Mineral Fuels Used in LARCO Ferronickel Plant by Using Autoregressive Neural Networks’, Proced. of the 1st International Conference Mining in Europe (AIMS 2016),  Aachen (18-19 May), 31 (Abstract and oral presentation).

C56. A. Pavlides, M. Galetakis, D. T. Hristopulos, C. Roumpos, 2015, ‘Evaluation of reserves using geostatistical tools to assist with long-term and mid-term mine planning’, Proced. of the International Symposium Mineral Resources and Mine Development (AIMS), Aachen (27-28 May), 459-472.

C55. Μ. Γαλετάκης , Κ. Λεβεντάκης, Α. Βασιλείου, Δ. Ζαχαράκη, Γ. Αλεβίζος και Ν. Σταυρουλάκης, 2015, ‘Εργαστηριακή διερεύνηση της δυνατότητας παραγωγής διακοσμητικών πλακιδίων με εξώθηση μιγμάτων λατομικής παιπάλης-τσιμέντου’, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη (11-12 Ιουνίου), 8-18.

C54. Μ. Γαλετάκης, Α. Βασιλείου, Χ. Πιπερίδη, Α, Σουλτανά, Κ. Κομνίτσας, Ε. Στειακάκης και Μ. Γκίνος, 2015, ‘Διερεύνηση της δυνατότητας παραγωγής δομικών στοιχείων από λατομική παιπάλη και ανακυκλωμένα αδρανή προερχόμενα από απόβλητα εκσκαφών-κατεδαφίσεων-κατασκευών’, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη (11-12 Ιουνίου), 304-317.

C53. E. Στειακάκης, E. Μανούτσογλου, Z. Αγιουτάντης, M. Γαλετάκης και Δ. Βαβαδάκης, 2014, ‘Καρστική υδροφορία και λατόμηση: η περίπτωση της περιοχής Πλατύβολα – Ζου (αν. Κρήτη)’, Proced. Of 10th International Hydrogeological Congress of Greece. Thessaloniki, 317-326.

C52. D. Zaharaki, K. Komnitsas, A. Vlachou and M. Galetakis, 2014, ‘Geopolymerization potential of construction and demolition wastes (CDW)’, 4th International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management, Proceedings in CD-ROM, Chania, Crete, Greece (2-5 September), http://hwm-conferences.tuc.gr/.

C51. M. Galetakis, G. Alevizos, E. Stiakakis, K. Leventakis, A. Vasiliou, C. Piperidi and N. Stavroulakis, 2014, ‘Characterizarion and preliminary evaluation of quarry dust for its utilization in construction applications’, 4th International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management, Chania, Crete, Greece (2-5 September, 2014), http://hwm-conferences.tuc.gr/.

C50. M. Galetakis, K. Komnitsas, K. Leventakis, A. Vasiliou, C. Piperidi, D. Zaharaki, N. Stavroulakis and M. Ginos, 2014, ‘Assessment of construction and demolition wastes as raw material for the building industry’, 4th International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management, Proceedings in CD-ROM, Chania, Crete, Greece (2-5 September), http://hwm-conferences.tuc.gr/.

C49. D. Vamvuka, M. Galetakis and C. Roumpos, 2013, ‘Coal quality control techniques and selective grinding as means to reduce CO2 emissions’, Proceedings of the 6th International Conference on Sustainable Development in the Minerals Industry (ed. Z. Agioutantis), 30 June – 3 July, Milos island, Greece, 532-537.

C48. A. Pavlides, D. Hristopoulos, M. Galetakis & Roumpos C., 2013, Geostatistical analysis of the calorific value and energy content of the Mavropigi multi-seam lignite deposit in Northern Greece , Proced. of the 4th International Symposium Mineral Resources and Mine Development (AIMS), Aachen (22-23 May), 199-209.

C47. Alevizos G., and Galetakis M., 2013, Mineralogisch-lagerstättenkundliche Merkmale von lateritischen Fe-Ni-Erzen aus Regionen Nordwestgriechenlands und Nordostalbaniens, DMG-GV-Sediment 2013 (Poster and Abstract in Proceedings).

C46. G. Alevizos, A. Stratakis, M. Galetakis, and E. Steiakakis, 2012, ‘Mineralogical and ore-petrographic comparative investigation of iron ores fromWest-Crete, Greece’ European Mineralogical Conference Vol. 1, EMC2012-168-1, 2012 (Abstract and poster).

C45. M. Galetakis C. Roumpos, 2011, ‘Stochastic investigation of exploitation parameters to the mining cost at lignite mines of Greece’, 22nd Word Mining Congress, Instabul, Turkey, Vol III: 67-72.

C44. D. Vamvuka, S. Sfakiotakis, G. Alevizos, M. Galetakis, 2011, ‘Evaluating olive tree prunnings as a secondary fuel in fluidized bed combustion Emissions and ash effects’, Nordic Bioenergy - Book of Proceedings, 227-234.

C43. Μ. Γαλετάκης, 2011, ‘Ποιοτικός έλεγχος παραγωγής βασισμένος σε μετρήσεις πολλαπλών συσχετιζόμενων παραμέτρων που εμφανίζουν χρονική εξάρτηση’, Πρακτικά του 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα, Θεσ/νίκη 19-20 Νοεμβρίου, 347-356.

C42. M. Galetakis, C. Roumpos, 2010, ‘The effect of quality and reserves uncertainty to production scheduling of a lignite mine feeding a power plant’, Sixth International Conference on Sensitivity Analysis of Model Output, Procedia, 2, 7654–7655.

C41. M. Galetakis, G. Alevizos and I. Aspirtakis, 2009, ‘Crystalline silica dust determination in limestone aggregate quarries in Greece’, Proced. of the 3rd AMIREG International Conference, 2009: Assessing the Footprint of Resource Utilization and Hazardous Waste Management, Athens, Greece, 113-118.

C40. C. Roumpos, F. Pavloudakis and M. Galetakis,  2009, ‘Optimal production rate model for a surface lignite mine’, Proced. of the 3rd AMIREG International Conference, 2009: Assessing the Footprint of Resource Utilization and Hazardous Waste Management, Athens, Greece, 360-365.

C39. K. Leventakis, M. Galetakis and G. Alevizos, 2009, ‘Utilization of fine quarry by-products for the production of building elements by extrusion - an experimental approach’, Proced. of the 3rd AMIREG International Conference, 2009: Assessing the Footprint of Resource Utilization and Hazardous Waste Management, Athens, Greece, 258-264.

C38. M. Galetakis and K. Leventakis, 2009, ‘Characterization of quarry fines for recycling uses in construction’, Proced. of the 3rd AMIREG International Conference, 2009: Assessing the Footprint of Resource Utilization and Hazardous Waste Management, Athens, Greece, 125-130.

C37. Μ. Galetakis, D. Vamvuka, C. Roumpos and F. Pavloudakis, 2009, ‘Prediction of annual CO2 emissions of lignite mined from the South Field Mine, Greece’, Proced. of the 3rd AMIREG International Conference: Assessing the Footprint of Resource Utilization and Hazardous Waste Management, Athens, Greece, 119-124.

C36. F. Pavloudakis, M. Galetakis and C. Roumpos, 2008, ‘A spatial decision support system for the optimal environmental reclamation of open-pit coal mines in Greece’, Proced. of International Congress on Environmental Modelling and Software:Integrating Sciences & Information Tech. for Environmental Assessment & Decision Making, M. Sànchez-Marrè, J. Béjar, J. Comas, A. Rizzoli and G. Guariso (Eds.),  Barcelona, 1827-1834.

C35. I. Aspirtakis, M. Galetakis, 2008, ‘Health and safety management in quarrying industry’, Proced. of 4th Int. Conference: Prevention of occupational accidents in a changing work environment, 30 Sept. – 3 Oct., Crete, Greece, 45.

C34. K. Kavouridis, M. Galetakis, F. Pavloudakis and A. Filiou, 2008, ‘Energy and environmental policy: Two sides of the same coin. The approach of coal extraction industry for the development of emissions trading after 2012’, Proced. of the Int. Workshop, Geoenviroment and Geotechnics (GEOENV), Sept. 12th – 14th, 2008, Milos, Greece, 221-230.

C33. Ι. Ασπιρτάκης, Μ. Γαλετάκης, 2008, ‘Εκτίμηση επαγγελματικών κινδύνων και πρακτικές ασφαλούς εργασίας σε λατομεία αδρανών υλικών’, Πρακτ. 1ου Πανελ. Συνεδρίου Δομικών Υλικών & Στοιχείων, 21-23 Μαΐου 2008, Αθήνα, Τομ. Β, σελ. 829-841.

C32. K. Kavouridis, M. Galetakis, C. Roumpos & F. Pavloudakis, 2008, ‘Methods and Technological Improvements for the Efficient Removal of the Overburden Hard Rock Formations at South Field Lignite Mine, Ptolemais, Greece’, Proced.of  9th International Symposium ‘Continuous Surface Mining’, 8-11 October 2008, Petrosani – Romania, 91-101.

C31. C. Roumpos, F. Pavloudakis and M. Galetakis, 2007, ‘Benchmarking and sustainability indicators for surface mining operations’, Proced. of 3rd Int. Conference on Sustainable Development Indicators in the Minerals Industry (SDIMI), June 17th – 20th, 2007, Milos, Greece, 295-300.

C30. K. Kavouridis, D. Vamuka and M. Galetakis, 2006, ‘The effect of lignite quality on CO2 emissions and cost of power production, from Western Macedonia power plants’, Proced. of the 2nd International Symposium on Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology, Hania, Greece, 45-50.

C29. F. Pavloudakis, C. Roumpos, C. Sachanidis and M. Galetakis, 2006, ‘Environmental impacts assessment of surface mining operations: a review of the Greek experience’, Proced. of the International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection (eds Cardu, Ciccu, Lovera & Michelotti), Torino, Italy, 816-821.

C28. M. Galetakis, C. Kavouridis, A. Kouvata, C. Roumpos, F. Pavloudakis, O. Kouridou and K. Stamoulis, 2006, ‘The Effect of Tectonics to Quality Variation of Lignite Mined from Southern Field Mine of Ptolemaes – Greece’, Proced. of the International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection (eds Cardu, Ciccu, Lovera & Michelotti), Torino, Italy, 1106-1111.

C27. M. Galetakis, A. Vasiliou, C. Roumpos and F. Pavloudakis, 2006, ‘Calibration of on-line ash analyzers using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems (ANFIS)’, Proced. of the 2nd International Symposium on Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology, Hania, Greece, 687-692.

C26. F. Pavloudakis, C. Roumpos and M. Galetakis, 2006, ‘Critical environmental and social parameters affecting the development of new surface mines’, Proced. of the 2nd International Symposium on Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology, Hania, Greece, 177-182.

C25. Α. Pavlidis, D.T. Hristopulos and M. Galetakis, 2006, ‘Prediction of long-term quality fluctuations in the South Field lignite mine of West Macedonia’, Proced. of the 2nd International Symposium on Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology, Hania, Greece, 163 - 168.

C24. F. Pavloudakis, C. Roumpos, M. Galetakis, 2005, ‘Comparing investment options in a lignite deposit exploitation project’, Proced. of Int. Workshop, Geoenviroment and Geotechnics (GEOENV 2005), Sept. 12th - 14th, Milos, Greece, 229-234.

C23. M. Galetakis, A. Vasiliou, C. Roumpos, F. Pavloudakis, 2005, ‘Developing Fuzzy Inference Systems (FIS) for the evaluation of multiple-layer lignite deposits’, Int. Workshop, Geoenviroment and Geotechnics (GEOENV 2005), Sept. 12th - 14th, 2005, Milos, Greece, 99-104.

C22. M. Galetakis, F. Pavloudakis, C. Roumpos, 2005, ‘The contribution of the on-line coal analysers to the sustainability of Greek lignite mining sector’, Proced.of 2nd Int. Conference on Sustainable Development Indicators in the Minerals Industry (SDIMI 2005), May 18th - 20th, 2005, Aachen, Germany,  819-828.

C21. C. Roumpos, F. Pavloudakis, M. Galetakis, 2005, ‘Modelling and evaluation of open-pit lignite mines exploitation strategy’, Proced.of 2nd Int. Conference on Sustainable Development Indicators in the Minerals Industry (SDIMI 2005), May 18th - 20th, 2005, Aachen, Germany, 141-150.

C20. M. Galetakis, S Raka, 2004, ‘Utilization of limestone dust for artificial stone production. An experimental approach’, Int. Journal of Minerals Engineering, 2, 355-357.

C19. M. Galetakis and D.T. Hristopulos, 2004, ‘Prediction of long-term quality fluctuations in the South Field lignite mine of West Macedonia’, Proceedings of the International Symposium on Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology, Hania, Greece, pp. 133-138.

C18. D. Vamvuka, M. Galetakis F. Pavloudakis and K. Kavouridis, 2004, ‘Methods of upgrading and controlling the quality of lignite mined from West Macedonia Lignite Centre’, Proceedings of the International Symposium on Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology, Hania, Greece, pp. 647-654.

C17. M. Galetakis and G. Alevizos, 2004, ‘The effect of the inorganic matter of lignite to the accuracy of the on-line quality analyzer’, Proceedings of the International Symposium on Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology, Hania, Greece, pp. 663-668.

C16. M. Galetakis and S. Raka, 2004, ‘Assessment of limestone quarry dust by using factorial design of experiments’, Proceedings of the International Symposium on Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology, Hania 2004, Greece, pp. 685-689.

C15. M. Galetakis, G. Alevizos, 2004, ‘Forecasting electric coal quality by using artificial neural networks’, Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft, Νο1, pp 42.

C14. M. Galetakis, G. Alevizos, 2003, ‘On–line monitoring of lignite quality in relation to ash mineral matter’, Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft, No.1, pp. 60.

C13. M. Galetakis, K. Theodoridis, O. Kouridou, 2002, ‘Lignite Quality Estimation Using Artificial Neural Networks (ANN) and Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems (ANFIS)’, Proceedings of the Int. Symposium Computer Application in the Mineral Industries (APCOM), Phoenix, Arizona, USA, February 25-27,  pp. 425-432.

C12. M. Galetakis, G. Alevizos, 2002, ‘Preliminary quality assessment of West Crete gypsum-anhydrite deposit, based on mineralogical analysis’, Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft, No.1, pp. 48.

C11. Κ. Καβουρίδης, Μ. Γαλετάκης, 2000, ‘Προσδιορισμός του συντελεστή αραίωσης για τον υπολογισμό των εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων πολυστρωματικών κοιτασμάτων’, 1ο  Συνέδριο της Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας,  Ορυκτολογίας και  Γεωχημείας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας ‘Ορυκτός Πλούτος και Περιβάλλον στη Δυτική Μακεδονία’, 12-13 Φεβρουαρίου,  Κοζάνη, 158-176.

C10. Μ. Γαλετάκης, Θ. Μαρκόπουλος, Γ. Χρηστίδης, Ε. Ρεπούσκου, Γ. Αλεβίζος, 2000, Πρόβλεψη ποιοτικών παραμέτρων αδρανών υλικών με χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων, 3ο Συνέδριο Ορυκτού Πλούτου, 22-24 Νοεμ., Αθήνα, Τόμος Α’, σελ. 571-578.

C9. Ε. Μυστακίδου, Μ. Γαλετάκης, 2000, ‘Ποιοτικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες χρήσης πηγματιτικών αστρίων Δ. Ροδόπης’, 3o Συνέδριο Ορυκτού Πλούτου, 22-24 Νοεμβρίου, Αθήνα, σελ. 69-76.

C8. M. Galetakis, Z. Agioutantis, 2000,  ‘The influence of strategic development options on the long term quality variation of mined lignite -  the case of the South Field Mine in Ptolemais, Greece’, Proceedings of the Ninth International Symposium on Mine Planning & Equipment Selection, (MPES), Athens 6-9 November, pp. 57-62.

C7. E. Mystakidou, M. Galetakis, 2000, ‘Preliminary investigation of waste layers mined from Ptolemaes area lignite mines, as raw material for the ceramic industry’, DTTG-2000, Jahrestagung der Deutschen Ton und Tonmineralgruppe, Zurich, 30 August – 1 September, pp. 34.

C6. Th. Markopoulos, M. Galetakis, 2000, ‘Mortars used for restoration of Saint Peter Dominican Church, Heraklion-Crete’, Proceedings of the International Congress Quarry – Laboratory – Monument, , Pavia, 26-30 Sept., pp. 425-430.

C5. M. Galetakis,  1999, ‘Improving lignite quality estimation using artificial neural networks techniques’,   New Technologies for Coal Quality  Control and Homogenization, International Workshop, Thermie Program, Europ. Com. DG XVII Energy, Athens.

C4 Μ. Galetakis, 1997, ‘Determination of dilution of lignite during selective mining with bucket wheel excavators, using neural networks techniques’, In:  Information Technologies in the Mineral Industry, Editors: G. Panagiotou and Th. Michalakopoulos, AA Balkema, Rotterdam, ΙSBN 9-05-410932-7.

C3. M. Galetakis C. Kavouridis, 1996, ‘A statistical approach to the quality of Ptolemaes multi-seam lignite deposits and its effect on selective mining’, XV Congress of the Carpatho-Balkan Geological Association, Sept. 17-19 Athens, Abstracts pp. 19-20.

C2. Θ. Μαρκόπουλος, Μ. Γαλετάκης 1995, ‘Λατομική δραστηριότητα στην Κρήτη και ποιότητα αδρανών υλικών’, Συνέδριο Τ.Ε.Ε ‘Προβλήματα εκμετάλλευσης και διαχείρισης λατομικών υλικών’, Αθήνα 5 Μαΐου.

C1. G. Kostakis, E. Mystakidou, M. Galetakis, G. Alevizos, 1994, ‘Mineral matter of lignite used in P.P.C. Briquetting Plant at Ptolemaes (Greece)’, Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft, No.1, pp. 151.

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013