• Ποιοτικός έλεγχος ορυκτών πρώτων υλών και προϊόντων τους. Δειγματοληψία, εργαστηριακές μετρήσεις, στατιστικός έλεγχος και συστήματα διασφάλισης ποιότητας.
  • Υγιεινή και Ασφάλεια σε Μεταλλευτικά Έργα (υπόγεια & επιφανειακά μεταλλεία, λατομεία αδρανών υλικών και μαρμάρων) και σε Γεωτεχνικά Έργα (Σήραγγες, Εκσκαφές κ.α.).
  • Εφαρμογή τεχνικών προσομοίωσης, στοχαστικών μεθόδων ανάλυσης, γεωστατιστικής, νευρωνικών δικτύων, ασαφούς ελέγχου και έμπειρων συστημάτων, σε τομείς έρευνας, εκμετάλλευσης, ποιοτικού ελέγχου ορυκτών πόρων και εκτίμησης των σχετιζόμενων εργασιακών και περιβαλλοντικών κινδύνων.
  • Σχεδίαση και λειτουργική ανάλυση συστημάτων εκμετάλλευσης ορυκτών υλών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης.
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013