• Μελέτες σχεδίασης εκμεταλλεύσεων ορυκτών υλών.
  • Εργαστηριακές δοκιμές ελέγχου ποιότητας ορυκτών υλών και ανάπτυξη διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου.
  • Μελέτες εκτίμησης εργασιακού κινδύνου σε μεταλλεία, λατομεία αδρανών υλικών και μαρμάρων καθώς και υπόγεια έργα.
  • Μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων (σκόνες, θόρυβος, παράγοντες μικροκλίματος, ακτινοβολίες, ηλεκτρικοί κίνδυνοι)
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013