Σύστημα ροής: Σύστημα ροής με οριζόντιο δακτύλιο μήκους 5m, με δυνατότητα κλίσης από την οριζόντια μέχρι την κατακόρυφη θέση, εσωτερικής διαμέτρου 40mm, εξωτερικής διαμέτρου 70 mm, κατασκευασμένος από Plexiglas για δυνατότητα οπτικής παρατήρησης και μελέτης, εφοδιασμένο με σύστημα ψύξης.

Παροχόμετρο (Rhoenik): Παροχόμετρο (Rhoenik) που λειτουργεί στην περιοχή 0-650 Kg/min, με δυνατότητα καταγραφής πυκνότητας και θερμοκρασίας.

Αισθητήρας μέτρησης διαφορικής πίεσης: Αισθητήρας μέτρησης διαφορικής πίεσης με δυνατότητα μέτρησης στις περιοχές 0-0,125 psi και 0-6 psi.

Δεξαμενή, αναδευτήρας και αντλία: Δεξαμενή αποθήκευσης (750 l) και επιμέρους πλαστικός σωλήνας, διαμέτρου 50 mm που συμπληρώνει το σύστημα κυκλοφορίας.Φυγοκεντρική αντλία (10 hp) με δυνατότητα παροχής 700 lpm, σε πίεση 4,4 bar, με δυνατότητα ρύθμιση συχνότητας περιστροφής για ελεγχόμενη παροχή στην περιοχή 0-700 lpm. Αναδευτήρας 2 hp για προετοιμασία των “προσομοιωμένων” ρευστών γεώτρησης και για διασπορά των αιωρούμενων στερεών στο ρευστό μέσα στη δεξαμενή.

Φιλτρόπρεσσες: Δύο φιλτρόπρεσσες χαμηλής και υψηλής πίεσης, LPLT & HPHT API, για την μελέτη των διηθητικών χαρακτηριστικών πολφών γεωτρήσεων.

Ομοαξονικό κυλινδρικό περιστροφικό ιξωδόμετρο: Ομοαξονικό κυλινδρικό περιστροφικό ιξωδόμετρο (Grace instruments) με εύρος στροφών από 0,01-600 RPM που φέρει θερμαινόμενο δοχείο για ρεολογικές μετρήσεις (μέχρι τους 80 C,1 atm), συνδεδεμένο με Η/Υ.

 


Ρεόμετρο Brookfield: Ρεόμετρο τύπου vane για μέτρηση απευθείας της τάσης διολίσθησης πολφών, συνδεδεμένο με Η/Υ.

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013