ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

 

  • SHOW-CEM

Ανάπτυξη νέων τσιμέντων γεωτρήσεων υδρογονανθράκων και γεωτρήσεων γεωθερμίας με ικανότητες αυτοίασης.
Συνεργάτης με άλλους δύο ερευνητικούς φορείς και ερευνητική υπεργολαβία σε κοινοπραξία τριών επιχειρήσεων. Διάρκεια 1.5 χρόνια, 06/14 - 11/15, Χρηματοδότηση ΠΑΒΕΤ

Κατά την διάρκεια της τριετούς παραμονής στο Κατάρ ξεκίνησαν, και υλοποιούνται τώρα, τα ακόλουθα ερευνητικά έργα: α) Ανάπτυξη και δοκιμές 'έξυπνων' πολφών γεωτρήσεων για επίλυση γεωτρητικών προβλημάτων στο Κατάρ και για ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου. και β) Ανάπτυξη μεθοδολογιών Magnetic Resonance Imaging για 3-D ανάλυση πολυφασικών ροών σε κοιτάσματα υδρογονανθράκων.

 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ

 

  • ΑΙΓΕΟ (Ανάλυση Ιδιοτήτων ΓΕωτρητικών πΟλφών)

«ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΗΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΡΕΥΣΤΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ»
Διάρκεια: 2005-2006
Προϋπολογισμός 50.000 €
Χρηματοδότηση Υπ. Παιδείας, ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ
H προτεινόμενη έρευνα αποσκοπεί στο να προσδιορίσει τις ιδιότητες των πολφών που προκαλούν μείωση της διαπερατότητας των πυρήνων πετρωμάτων και να διερευνήσει κατάλληλα πρόσθετα ρύθμισης με βάση τον ελληνικό λιγνίτη. Περιλαμβάνει την παρασκευή ρευστών με μπεντονίτη και λιγνίτη, την μέτρηση ρεολογικών και διηθητικών ιδιοτήτων και την διερεύνηση της επίδρασης των διηθημάτων στην διαπερατότητα πετρωμάτων, πειραματικά και με μοντελοποίηση του φαινομένου. Η σύνθεση των αποτελεσμάτων δίνει πλήρη εικόνα της ρύθμισης των ιδιοτήτων των πολφών με την προσθήκη ελληνικών λιγνιτών.

  • ΛΙΓΝΙΤΕΣ

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ»
Διάρκεια: 2002-2005
Προϋπολογισμός 78.000 €
Χρηματοδότηση ΙΓΜΕ / ΕΠΑΝ
Σκοπός του ερευνητικού έργου ήταν η μελέτη της καταλληλότητας των ελληνικών λιγνιτών - οι οποίοι βρίσκονται σε μικρά κοιτάσματα μη πρόσφορα για ενεργειακές χρήσεις - ως πρόσθετα στα ρευστά γεώτρησης για έλεγχο των ρεολογικών και διηθητικών χαρακτηριστικών των πολφών γεώτρησης σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες.


© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013