Μελετάμε την ρεολογία μη-Νευτώνειων ρευστών και τις διηθητικές ιδιότητες με στόχο την ανάπτυξη νέων προσθέτων για χρήση π.χ. σε υψηλές θερμοκρασίες και με 'ιδιότητες κατά παραγγελία'.
Αναπτύσσουμε ρεολογικά μοντέλα, με χρήση κυρίως του μοντέλου Herschel-Bulkley, και ανάπτυξη τεχνικών με προσομοιωτή για την επιλογή του καλύτερου δυνατού μοντέλου από ρεολογικά δεδομένα.    


Έχουμε δικά μας μοντέλα για την υδραυλική γεωτρήσεων και εκτελούμε πειράματα με Νευτώνεια και μη-Νευτώνεια ρευστά σε ομόκεντρο και έκκεντρο δακτύλιο. Έχουμε αναπτύξει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση / προσομοιωτή για την πρόβλεψη της πτώσης πίεσης μη-Νευτώνειων ρευστών (Herschel-Bulkley fluids) για στρωτή, μεταβατική, τυρβώδη ροή.


Αναπτύσσουμε μοντέλα διφασικής ροής αερίου-υγρού σε δακτύλιο για χρήση σε γεωτρήσεις υποισοσταθμισμένης κατάστασης. Αντίστοιχα αναπτύσσουμε μοντέλα για μεταφορά τριμμάτων γεωτρήσεων σε ομόκεντρο και έκκεντρο δακτύλιο.

 

Έχουμε αναπτύξει δικό μας προσομοιωτή για βελτιστοποίηση των γεωτρήσεων, PAYZONE, με πρόβλεψη των βέλτιστων τιμών για τα WeightonBit, Torque και RotationalSpeed και κατάσταση κοπτικού, με την χρήση δεδομένων πεδίου για την προσαρμογή του προσομοιωτή, και ακολούθως την χρησιμοποίηση του σε μελλοντικές γεωτρήσεις σε παρόμοια περιοχή.

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013