• Μετρήσεις ρεολογίας πολφών και ιλύων
  • Μετρήσεις ρεολογίας μη-Νευτώνειων ρευστών και διηθητικών ιδιοτήτων ρευστών γεώτρησης
  • Μελέτες ροής ρευστών σε δακτύλιο, μέτρηση και πρόβλεψη πτώσης πίεσης
  • Μελέτες μεταφοράς θραυσμάτων με τα ρευστά της γεώτρησης.
  • Μελέτες βελτιστοποίησης γεωτρήσεων.
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013