• Όργανα και συσκευές ορυκτολογικών και χημικών αναλύσεων:
  • Συστήματα περιθλασιμετρίας ακτίνων-Χ.
  • Πολωτικό μικροσκόπιο για διερχόμενο και ανακλώμενο φως.
  • Συσκευή διαφορικής θερμικής ανάλυσης (DTA) για θερμοκρασίες έως 1600oC.
  • Ηλεκτρονική συσκευή προσδιορισμού κοκκομετρικής κατανομής (Sedimentograph) δειγμάτων ιζημάτων, εδαφών κά.
  • Συσκευές για κλασματικό διαχωρισμό των κόκκων ιζημάτων, εδαφών κά.
  • Καταμετρητής ραδιενεργού ακτινοβολίας β.
  • Διάφορες συσκευές θραύσης, λειοτρίβησης και εν γένει προπαρασκευής δειγμάτων υλικών για ορυκτολογικές αναλύσεις.
 • Όργανα και συσκευές προσδιορισμού φυσικοχημικών και τεχνολογικών ιδιοτήτων βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων καθώς και δομικών κεραμικών:
  • Ηλεκτρονικό μικροσκληρόμετρο για μέτρηση σκληρότητας κατά VICKERS και κατά KNOOP.
  • Θερμαινόμενο μικροσκόπιο οριζοντίου άξονα (έως 1700oC).
  • Κλίβανοι προγραμματιζόμενης θερμοκρασίας έως και 1600oC.
  • Συσκευή μέτρησης αντοχής σε κάμψη σε δοκίμια κεραμικών μαζών, κεραμικών προϊόντων κά.
  • Συσκευή μέτρησης πλαστικότητας αργίλων.
  • Συσκευή μέτρησης του ιξώδους αργιλικών πολφών και αιωρημάτων κά.
  • Συσκευές και διατάξεις προσδιορισμού του ειδικού βάρους και της φαινόμενης πυκνότητας ορυκτών πρώτων υλών.
  • Μετρητής απόξεσης.
  • Εξωθητής κενού (για αργιλομάζες).
  • Συσκευή προσδιορισμού λειοτριβησιμότητας γαιανθράκων.
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013