• Μηχανές θραύσης και λειοτρίβησης (Σιαγωνοτοί σπαστήρες, Κωνικοί σπαστήρες, Ραβδόμυλος, Σφαιρόμυλος, Σπαστήρας περιστρεφόμενου δίσκου).
  • Μηχανές ταξινόμησης (Κοσκίνιση, Κυκλώνας, Σύστημα υδροταξινόμησης κατά μέγεθος).
  • Μηχανή μέτρησης φυσικών ιδιοτήτων (Αναλυτής κοκκομετρίας Laser, Όργανο μέτρησης ειδικής επιφάνειας Β.Ε.Τ. και πορώδους, Όργανο μέτρησης χημειορόφησης, Ηλεκτροφόρηση).
  • Μηχανές εμπλουτισμού (Ταινιοφόρος μαγνητικός διαχωριστής, Μαγνητικός διαχωριστής Inducled Roll, Υγρός μαγνητικός διαχωριστής υψηλής κλίσης πεδίου, Δονούμενη τράπεζα, Υδροδιαχωριστής (Jig), Μηχανές επίπλευσης).
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013