• Μέτρηση μηχανικών ιδιοτήτων των ορυκτών όπως κοκκομετρία, ειδική επιφάνεια, ειδική ενέργεια, λειοτρίβηση, ζ δυναμικό.
 • Εμπλουτισμός μεταλλευμάτων και βιομηχανικών ορυκτών με φυσικές μεθόδους.
 • Χημική και βιολογική εκχύλιση μεταλλευμάτων.
 • Μελέτη διάθεσης υγρών και στερεών αποβλήτων μεταλλευμάτων βιομηχανίας και ανακύκλωση στερεών δημοτικών και βιομηχανικών αποβλήτων.
 • Σχεδιασμός εργοστασίων.
 • Σχεδιασμός μεθόδων εμπλουτισμού.
 • Μελέτη σκοπιμότητας μεταλλευτικών δραστηριοτήτων.

 

Τομείς εφαρμογών αγοράς

 

 • Μέτρηση φυσικών ιδιοτήτων ορυκτών.
 • Αξιοποίηση μεταλλευμάτων.
 • Αξιοποίηση βιομηχανικών ορυκτών.
 • Αξιοποίηση λιγνιτών.
 • Σχεδιασμός μηχανών εμπλουτισμού.
 • Σχεδιασμός μεθόδων εμπλουτισμού.
 • Διάθεση αποβλήτων και προστασία περιβάλλοντος.
 • Ανακύκλωση υλικών.
 • Οικονομοτεχνικές μελέτες.
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013