• Συσκευές θραύσης και άλεσης των στερεών καυσίμων (σπαστήρας σιαγόνων, μαχαιρόμυλος, σφαιρόμυλος, διαιρέτης δειγμάτων)
 • Συσκευή κοκκομετρικής ανάλυσης των στερεών καυσίμων
 • Συσκευές προσεγγιστικής ανάλυσης των στερεών καυσίμων (προγραμματιζόμενοι κλίβανοι προσδιορισμού υγρασίας και τέφρας, TGA για ανάλυση πτητικών)
 • Φυγοκεντρικός διαχωριστής υψηλών ταχυτήτων
 • Ομογενοποιητής υψηλών ταχυτήτων
 • Συσκευή εκχύλισης τέφρας/βιοεξανθρακωμάτων
 • Οριζόντιος αναταράκτης δειγμάτων
 • Πεχάμετρο/αγωγιμόμετρο
 • Θερμαινόμενο υδατόλουτρο
 • Αντιδραστήρας πυρόλυσης/αεριοποίησης στερεάς κλίνης
 • Αντιδραστήρας στερεάς /ρευστοστερεάς κλίνης (κρύο μοντέλο)
 • Προ-πιλοτική μονάδα στερεάς και ρευστοποιημένης κλίνης (θερμό μοντέλο)
 • Αναλυτές αερίων IR και FID για CO, CO2, O2, H/C, SO2, NOx.
 • Σύστημα Θερμοζυγού (TG/DTG)
 • Φασματογράφος Μάζας (MS)
 • Προ-πιλοτική μονάδα παραγωγής θερμότητας από βιομάζα
 • Βοηθητικές συσκευές (ζυγοί top loading και αναλυτικός, συμπυκνωτής, λουτρό υπερήχων, αποστακτικές στήλες, Η/Υ, κ.λπ.)

Επιπρόσθετος εξοπλισμός Σχολής

 • Στοιχειακός αναλυτής
 • Διαφορική θερμική ανάλυση (DTA)
 • Φασματοσκοπία ακτίνων X (XRF)
 • Ατομική απορρόφηση (AA)
 • Φασματοφωτόμετρα μέτρησης ιόντων
 • Περιθλασίμετρο ακτίνων X (XRD)
 • Θερμαινόμενο μικροσκόπιο ροής τέφρας
 • Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM)
 • Φασματογράφος υπέρυθρης ακτινοβολίας με μετασχηματισμό Fourrier FTIR
 • Αναλυτής μεγέθους κόκκων Laser
 • Αναλυτής ειδικής επιφάνειας, πορώδους (BET)
 • Ποροσίμετρο υδραργύρου

 

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013