Προπτυχιακά μαθήματα

Εξευγενισμός Γαιανθράκων, Τεχνολογίες Αξιοποίησης Στερεών Καυσίμων, Εφαρμοσμένη Ρευστομηχανική, Εργαστηριακές ασκήσεις

Μεταπτυχιακά μαθήματα

Εξευγενισμός Γαιανθράκων, Καθαρές Τεχνολογίες Γαιανθράκων, Μείωση Ρύπων από Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς, Τεχνικές Φυσικών και Χημικών Διεργασιών, Φυσικοχημικές Διεργασίες, Περιβαλλοντική Διαχείριση στη Μεταλλευτική Βιομηχανία και στην Παραγωγή Ενέργειας, Βιομάζα, Βιοενέργεια και Περιβάλλον, Περιβαλλοντικός Έλεγχος στην Παραγωγή Ενέργειας. Αέρια Ρύπανση.

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013