• «Ανάπτυξη βελτιωμένων καταλυτών υδρογόνωσης υγρών παραγώγων γαιάνθρακα». Πρόγραμμα: JOULE. Χρηματοδότηση: ΕΕ, 1989-1990.
 • «Ανάπτυξη μερικής καταλυτικής οξείδωσης του μεθανίου για την παραγωγή υδρογονανθράκων C2». Πρόγραμμα: JOULE. Χρηματοδότηση: ΕΕ, 1990-1991.
 • «Ποιοτική αναβάθμιση ανθρακούχων κοιτασμάτων από το ορυχείο Κομάνου με εκλεκτική άλεση». Χρηματοδότηση: ΕΛΚΕ Π.Κ., 1993-1994.
 • «Μελέτη καύσης κονιοποιημένου γαιάνθρακα και πλαστικών απορριμμάτων σε συνθήκες ψεκασμού σε υψικάμινο». Πρόγραμμα: COMMET STRAND BC. Χρηματοδότηση: ΕΕ, 1994.
 • «Αύξηση του εγχώριου δυναμικού ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων». Πρόγραμμα: ΕΠΕΤ ΙΙ. Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ, 1995-1998.
 • «Ορθολογική χρήση ενέργειας στη γεωργία-Η περίπτωση των υπολειμμάτων ελαιόλαδου». Πρόγραμμα: SAVE. Χρηματοδότηση: ΕΕ, 1996-1998.
 • «Αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών και δοκιμαστική εφαρμογή του». Πρόγραμμα: ΕΠΕΑΕΚ. Χρηματοδότηση: ΥπΕΠΘ, 1997-2000.
 • «Συμπεριφορά καύσης στερεών καυσίμων κατά την παραγωγή ενέργειας». Πρόγραμμα: Energy. Χρηματοδότηση: ΕΕ, 2000-2003.
 • «Προηγμένη απο-ορυκτοποίηση γαιάνθρακα». Πρόγραμμα: ECSC. Χρηματοδότηση: ΕΕ, 2000-2004.
 • «Bioenergy chains from perennial crops in S. Europe». Πρόγραμμα: ΕΝΚ6-CT2001-00524. Χρηματοδότηση: EC, 2001-2005.
 • «Μελέτη για τη χρήση των Ελληνικών λιγνιτών ως προσροφητικών υλικών για τη συγκράτηση αέριων ρύπων». Πρόγραμμα: ΕΠΑΝ. Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ, 2003 -2006.
 • «Αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων». Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ. Χρηματοδότηση: ΥπΕΠΘ, 2003-2005.
 • «’Πυρηνική’ ενέργεια από ροδάκινο». Πρόγραμμα: Crinno. Χρηματοδότηση: ΕΕ και Περιφέρεια Κρήτης, 2005.
 • «Αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων». Πρόγραμμα: ΕΠΕΑΕΚ. Χρηματοδότηση: ΥπΕΠΘ, 2006-2008.
 • «Πρότυπη μονάδα επεξεργασίας και καύσης βιομάζας». Πρόγραμμα: Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας της Κρήτης. Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ, 2006-2008.
 • «Demonstration of large scale biomass co-firing and supply chain integration».   Πρόγραμμα: FP7 DEBCO. Χρηματοδότηση: EC, 2008-2011.
 • «Economic modeling and assessment of CCS implementation in Europe». Πρόγραμμα: FENCO-ERA.NET. Χρηματοδότηση: Ε.E., 2009-2010.
 • «Strategies to improve and protect soil quality from the disposal of olive oil mills’ wastes in the Mediterranean region». Πρόγραμμα: LIFE07/ENV/GR/000280.  Χρηματοδότηση: EC, 2009-2012.
 • «Best practices for agricultural WASTEs (AW) treatment and REUSE in the Mediterranean countries». Πρόγραμμα: LIFE10/ENV/GR/594. Χρηματοδότηση: EC, 2011-2015.
 • «Development of an integrated Methodology for the management, treatment and valorisation of hazardous waste (WasteVal)». Πρόγραμμα: Thalis. Χρηματοδότηση: Greek Ministry of Education, 2012-2016.
 • «Sustainable strategies for the improvement of seriously degraded agricultural areas: The example of Pistachia vera L «(LIFE11/ENV/GR/951), Χρηματοδότηση: EC, 2012-2016.
 • «Ανάλυση χημικής σύστασης και μικροδομής προσροφητών διοξειδίου του άνθρακα» Xρηματοδότηση: National Centre of Research and Technological Development Ε.Κ.Ε.Τ.Α., 2013.
 • «Optimization of Clean Fuels performance for low carbon emissions», Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ (Programme ARISTIA II No 4466, GSRT), 2014-2016.           
 • «BEWEXMIN-Bucket wheel excavators operating under difficult mining conditions including unmineable inclusions and geological structures with excessive mining resistance» Xρηματοδότηση: EC (Programme RFCR-CT-2015-00003), 2015-2018.

 

Ερευνητικά Aποτελέσματα

 • Τεχνικές για την ποιοτική αναβάθμιση και τον έλεγχο της ποιότητας του λιγνίτη
 • Ποιοτική αναβάθμιση στερεών καυσίμων-Εφαρμογή στα ανθρακούχα κοιτάσματα του ορυχείου Κομάνου
 • Εμπλουτισμός λιγνίτη Πτολεμαΐδας με τη μέθοδο της επίπλευσης
 • Εξω-ηλεκτρικές χρήσεις στερεών καυσίμων-Αξιοποίηση των αχρήστων υλικών αυτοκινήτων στη βιομηχανία σιδήρου
 • Ορθολογική χρήση ενέργειας από γεωργικά υπολείμματα στην Κρήτη
 • Καθαρές τεχνολογίες στερεών καυσίμων-Συμπεριφορά καύσης "καθαρών" στερεών καυσίμων κατά την παραγωγή ενέργειας
 • Νέες τεχνολογίες στερεών καυσίμων- "Πυρηνική" ενέργεια από ροδάκινο
 • Αναλύσεις καυσίμου και τέφρας ενεργειακών καλλιεργειών της περιοχής της Μεσογείου-Αποτελέσματα πυρόλυσης και καύσης-Μαθηματικά μοντέλα
 • Βάση δεδομένων για τη δυνατότητα ενσωμάτωσης τεχνολογιών CCS (Δέσμευσης και Αποθήκευσης CO2) στις Ευρωπαϊκές χώρες–Μελλοντικά σενάρια
 • Μέθοδοι προστασίας εδαφών από απόθεση αποβλήτων ελαιουργίων
 • Μέθοδοι επεξεργασίας και αξιοποίησης αγροτικών υπολειμμάτων για παραγωγή κομπόστας
 • Απόδοση εξανθρακωμάτων για προσρόφηση βαρέων μετάλλων
 • Μέθοδοι βελτίωσης υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών
 • Χημικές αναλύσεις προσροφητικών υλικών
 • Πυρόλυση/καύση βιομαζικών υλικών
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013