Το Εργαστήριο Εξευγενισμού και Τεχνολογίας Στερεών Καυσίμων ιδρύθηκε το 1993 και ανήκει στον Τομέα Εκμετάλλευσης Ορυκτών της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Στόχος του εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη νέων καθαρών τεχνολογιών για την αξιοποίηση των στερεών καυσίμων (γαιανθράκων, βιομάζας, οργανικών υπολειμμάτων), καθώς και η ποιοτική αναβάθμιση των στερεών καυσίμων, προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητά τους για παραγωγή ενέργειας, να ελαττωθεί το κόστος παραγωγής και να προστατευθεί το περιβάλλον από εκπομπές ρύπων. Οι κυριότερες δραστηριότητες του εργαστηρίου είναι:

  1. Νέες καθαρές τεχνολογίες στερεών καυσίμων. Πυρόλυση, καύση και αεριοποίηση σε στερεά και ρευστοποιημένη κλίνη.
  2. Κινητικές μελέτες πυρόλυσης, καύσης και αεριοποίησης με θερμοβαρυτομετρική ανάλυση TGA/DTG και ανάλυση προϊόντων (στερεών/υγρών/αερίων).
  3. Μαθηματικά μοντέλα των διεργασιών πυρόλυσης, καύσης και αεριοποίησης.
  4. Ανάπτυξη μεθόδων μείωσης των επικαθίσεων και επισκωριώσεων στους λέβητες καύσης (απομείωση τέφρας, αποθείωση, εκχύλιση συστατικών τέφρας, χρήση απορροφητικών υλικών, χρήση προσθετικών υλικών (additives), μείγματα στερεών καυσίμων).
  5. Ανάπτυξη μεθόδων μείωσης των εκπεμπόμενων ρύπων από τις διεργασίες πυρόλυσης, καύσης και αεριοποίησης (απομείωση τέφρας, αποθείωση, χρήση απορροφητικών υλικών, χρήση καταλυτών, χρήση ενεργού άνθρακα, μείγματα στερεών καυσίμων).
  6. Χαρακτηρισμός γαιανθράκων, βιομάζας και οργανικών υπολειμμάτων και αναλύσεις στερεών και υγρών δειγμάτων. Προσεγγιστική ανάλυση - υγρασία, τέφρα, πτητικά, μόνιμος άνθρακας. Σε συνεργασία με άλλα εργαστήρια της Σχολής: α) Στοιχειακή ανάλυση (C, H, N, O, S), β) Θερμογόνος δύναμη, γ) Χημική ανάλυση ιόντων, οργανικών ενώσεων, ε) Φυσικοχημικές αναλύσεις (πυκνότητα, pH, EC, CEC, etc.) στ) Ορυκτολογική ανάλυση τέφρας, ζ) Σημείο ροής τέφρας, η) Αναλύσεις οργανικής δομής, ι) Μετρήσεις ειδικής επιφάνειας.
  7. Ποιοτική αναβάθμιση μέσω φυσικών και χημικών διεργασιών εμπλουτισμού (εκλεκτική θραύση, βαρέα διάμεσα, επίπλευση, σφαιρική συσσωμάτωση, εκχύλιση με χημικές ουσίες, χημική κονιοποίηση).
  8. Αξιοποίηση των υποπροϊόντων των διεργασιών πυρόλυσης, καύσης και αεριοποίησης (προσφροφητικά υλικά ρύπων, βελτιωτικά εδάφους, προσθετικά υλικά για τσιμεντοβιομηχανίες, καταλύτες).
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013