• Πειράματα πυρόλυσης, καύσης και αεριοποίησης των στερεών καυσίμων σε στερεά ή ρευστοποιημένη κλίνη και θερμοζυγό
  • Πειράματα καύσης βιομάζας σε πρότυπη μονάδα
  • Μαθηματικά μοντέλα και κινητικές μελέτες των παραπάνω διεργασιών
  • Μελέτες επικαθίσεων και επισκωριώσεων
  • Μελέτες για την αξιοποίηση των προϊόντων των παραπάνω διεργασιών
  • Μετρήσεις ρύπων από τις παραπάνω διεργασίες
  • Φυσικοχημικός και χημικός χαρακτηρισμός στερεών καυσίμων
  • Εμπλουτισμός στερεών καυσίμων με φυσικές ή χημικές μεθόδους
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013