1. Ποροσίμετρο Ηg  Autopore 9500 (Μicromeritics, Italy)  
 2. Διαστολόμετρο DIL 402C (Netzch, Germany)
 3. Συσκευή Βαρυτομετικής Διαφορικής θερμικής  και βαρυτομετρικής ανάλυσης (DTA/TG), Diamond Pyris, Perkin Elmer
 4. Ξηραντής δια ψεκασμού (Bucchi B290)
 5. Διάταξη μέτρησης  Ζ-Δυναμικού ( MIcromeritics, Italy),
 6. Εξωθητής εμβολικού τύπου
 7. Αναμεικτήριο με λεπίδες
 8. Κλίβανος υψηλών θερμοκασιών (1650οC) LHT70 Nabertherm  
 9. Συσκευή υγρής λειοτρίβησης   
 10. Ηλεκτρονικοί ζυγοί ακριβείας Kern 572-45, και ARS 220-4
 11. Aντλίες κενού Optika AV-1
 12. Πυριαντήριο PF 60/200 Carbolite,
 13. Κοπτικό
 14. Λειαντικό
 15. Δίκτυο Η/Υ, scanners, εκτυπωτών
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013