1. Προσδιορισμός πορώδους  Ποροσιμετρία Hg – Μέθοδος Αρχιμήδη
  2. Μελέτες που αφορούν στην ανάπτυξη κεραμικών δομών με απολύτως ελεγχόμενες ιδιότητες.
  3. Ανάπτυξη κεραμικών φίλτρων και μεμβρανών για τη διήθηση θερμών αερίων και υγρών.
  4. Μέτρηση συντελεστή θερμικής διαστολής υλικών -Διαστολομετρία
  5. Μορφοποίηση μαζών και έψηση
  6. Διαφορική θερμική βαρυτομετρική ανάλυση
  7. Μέτρηση Ζ δυναμικού
  8. Χημική σύνθεση κόνεων  (Μέθοδος Sol-Gel)
  9. Παρασκευή αιωρημάτων κόνεων για επικαλύψεις (Coatings)
  10. Παρασκευή  υαλοκεραμικών
  11. Παρασκευή βιοκεραμικών
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013