• Απορρύπανση Εδαφών
  • Καθαρισμός / διαχείριση στερεών Αποβλήτων
  • Καθαρισμός / διαχείριση υγρών Αποβλήτων
  • Καθαρισμός / διαχείριση αερίων Αποβλήτων
  • Σταθεροποίηση Αποβλήτων
  • Φυτοεξυγίανση ρυπασμένων εδαφών και αποβλήτων
  • Εκτίμηση επικινδυνότητας
  • Διαπερατοί ενεργοί φραγμοί
  • Γεωπολυμερή
  • Κύκλος Ζωής Διεργασιών και Προϊόντων
  • Επεξεργασία πτωχών μεταλλευμάτων          
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013