• Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε μεταλλευτικές, μεταλλουργικές περιοχές και χώρους διάθεσης αποβλήτων
  • Μελέτες εκτίμησης επικινδυνότητας
  • Μελέτες κύκλου ζωής διεργασιών και προϊόντων
  • Μελέτες αξιοποίησης αποβλήτων
  • Μελέτες απορρύπανσης εδαφών
  • Υδρο- και βιο-υδρομεταλλουργικές μελέτες αξιοποίησης πτωχών μεταλλευμάτων
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013