Έργο βασικής έρευνας 2011

 

«Σύνθεση ανόργανου πολυμερικού σκυροδέματος από σκωρίες σιδηρονικελίου - προσδιορισμός της μικροδομής και των ιδιοτήτων του»

 

Ακρωνύμιο:

GeoConcr

Διάρκεια έργου:

01/02/2012 – 31/01/2014

Χρηματοδότηση:

ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης, προϋπολογισμός 15,000 €.

Ομάδα έργου:

Το έργο υλοποιείται στην ερευνητική μονάδα «Τεχνολογίες Διαχείρισης Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Αποβλήτων και Αποκατάστασης Εδαφών» του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η ερευνητική ομάδα αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

  • Καθ. Κ. Κομνίτσας, επιστημονικός υπεύθυνος έργου
  • Ομότιμος Καθ. Β. Περδικάτσης, με πολύ μεγάλη εμπειρία σε χρήση αναλυτικών τεχνικών για τον προσδιορισμό της δομής υλικών (παραμένει ενεργό μέλος της ομάδας και μετά τη συνταξιοδότησή του, Αύγουστος 2009)
  • Δρ. Δ. Ζαχαράκη, επιστημονική συνεργάτης, επιβλέπει την εξέλιξη του έργου σε όλα τα πειραματικά στάδια
  • Υπ. διδάκτωρ Δ. Κατσιμίχα, κύρια ερευνήτρια, απασχολείται σε όλες τις φάσεις του έργου αποκτώντας σημαντική τεχνογνωσία σε θέματα αξιοποίησης αποβλήτων, παραγωγής νέων προϊόντων, διερεύνησης μηχανισμών σύνθεσης και μικροδομής

 

Σύντομη περιγραφή:

Το παρόν έργο βασικής έρευνας έχει ως στόχο τη σύνθεση ανόργανου πολυμερικού σκυροδέματος από σκωρίες σιδηρονικελίου και τον προσδιορισμό της μικροδομής και των ιδιοτήτων του. Αποτελεί συνέχεια δύο έργων που χρηματοδοτήθηκαν από τον ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης και ολοκληρώθηκαν με επιτυχία την περίοδο 2006-2010.
Η σύνθεση ανόργανου πολυμερικού σκυροδέματος συμβάλλει στην αξιοποίηση των μεταλλευτικών/μεταλλουργικών αποβλήτων και στη συνεπαγόμενη μείωση του κόστους απόρριψής τους, στην παραγωγή δομικών υλικών με αυξημένη προστιθέμενη αξία και στη σημαντική μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ρύπανση αποδεκτών, εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου).
Στο Σχήμα 1, παρουσιάζονται οι φάσεις του έργου.

Χρονοδιάγραμμα:

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, το οποίο μέχρι στιγμής (Ιανουάριος 2013) τηρείται με επιτυχία σύμφωνα με την πρόταση του έργου, παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.

Δημοσιεύσεις:

Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα του έργου (Ιανουάριος 2013) έχουν δημοσιευτεί σε έγκυρο διεθνές επιστημονικό περιοδικό:
K. Komnitsas, D. Zaharaki, G. Bartzas, Effect of sulphate and nitrate anions on heavy metal immobilisation in ferronickel slag geopolymers, Applied Clay Science, 2013; in press.

Μια δεύτερη δημοσίευση βρίσκεται σε στάδιο συγγραφής.

Εικόνες:

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013