Προτεινόμενα θέματα διπλωματικών εργασιών:

 

  1. Μελέτη θραύσης υλικών σε σιαγονωτό θραυστήρα: Άμεση μέτρηση της ενέργειας θραύσης με όργανο μέτρησης τύπου METRAHIT 29S, επίδραση του υλικού τροφοδοσίας, επίδραση του μεγέθους του υλικού τροφοδοσίας, σχέση καθαρής ενέργειας θραύσης με μέγεθος προιόντος, απόδοση του θραυστήρα.
  2. Μελέτη λειοτρίβησης υλικών σε σφαιρόμυλο: Μέτρηση ενέργειας, ρυθμός λειοτρίβησης, κινητικά μοντέλα, επίδραση του υλικού τροδοφοσίας, επίδραση του μεγέθους του υλικού τροφοδοσίας, επίδραση παραμέτρων λειτουργίας του μύλου (όγκος πλήρωσης του υλικού, όγκος πλήρωσης των μέσων λειοτρίβησης, ταχύτητα περιστροφής κλπ).
  3. Μελέτη εμπλουτισιμότητας μεταλλευμάτων (π.χ. σιδηρομεταλλευμάτων): Κοκκομετρική ταξινόμηση αρχικού υλικού, χημικές και ορυκτολογικές αναλύσεις, δοκιμές εμπλουτισμού ανάλογα με το μέγεθος: Μαγνητικός διαχωρισμός (Perm-Roll, High-IntensityInducedRollMagneticSeparatorMIH,  υγρός μαγνητικός διαχωριστής), βαρυτομετρικός διαχωρισμός, επίπλευση κ.α..
  4. Επίδραση της κοκκομετρίας του υλικού τροφοδοσίας στην επίπλευση (π.χ.Μετάλλευμα μαγνησίτη): Δοκιμές λειοτρίβησης, κοκκομετρική ταξινόμηση του αρχικού υλικού, δοκιμές επίπλευσης, χημικές αναλύσεις,  σύγκριση των αποτελεσμάτων, υπολογισμός κατανάλωσης ενέργειας.
  5. Δοκιμές τριβοηλεκτροστατικού διαχωρισμού σε πυριτικά-ασβεστιτικά σύνθετα δείγματα: Επίδραση της κοκκομετρίας, της αρχικής ποιότητας και της τάσης πεδίου στις κατανομές των τελικών προιόντων.
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013