Ερευνητικά Έργα

Η Σχολή ΜηχΟΠ είναι ιδιαίτερα δραστήριο στη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Τα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Εργασίας, την Περιφέρεια Κρήτης, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πληθώρα ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Στα 35 χρόνια λειτουργίας της η Σχολή έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 350 ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωαπαϊκή Ένωση, διεθνείς οργανισμούς, δημόσιους εθνικούς και ιδιωτικούς φορείς.

 

Ενδεικτικός κατάλογος πρόσφατων ερευνητικών προγραμμάτων

 

 1. July 2023-December 2026. Ecological rehabilitation and long term monitoring of post mining areas (REECOL), funded by the European Commission, Research Fund for Steel and Coal, Grant Agreement Number 101112657, https://reecol.komag.eu/

 2. Nov. 2023 - Nov. 2025. Advanced geostatistical modelling for natural resources evaluation (HFRI - Hellenic Foundation for Research & Innovation)

 3. Dec. 2023 - Dec. 2025. Immersive virtual tours on critical minerals for clean energy transitions (IMMERSE), ERASMUS+, (TUC Scientific Coordinator)

 4. Jun. 2023 - Jun. 2026. OurMED ''Sustainable water storage and distribution in the Mediterranean'' PRIMA-MED

 5. Jan. 2023 – Dec. 2026. Cost-effective, sustainable and responsible extraction routes for recovering distinct critical metals and industrial minerals as by-products from key European hard-rock lithium projects [EXCEED], Horizon Europe project, funded by the EU, VTT (FI), budget TUC 840,000 €, https://exceed-horizon.eu/

 6. June 2022 – May 2026. Sustainable processing of Europe’s low-grade sulphidic and lateritic nickel/cobalt ores and tailings into battery-grade metals [ENICON], Horizon Europe project, Grant Agreement No. 101058124, funded by the EU, coordinator KU Leuven (BE), budget TUC 700,000 €, https://enicon-horizon.eu/

 7. July 2018 – Dec. 2024. Innovative technologies for climate change mitigation by Mediterranean agricultural sector, LIFE17 CCM/GR/000087 (ClimaMed), coordinator Benaki Phytopathological Institute, TUC budget 151,111 €, http://www.life-climamed.eu/

 8. “DEcision system For Irrigation in Crete based on Innovative Technologies – DE.F.I.C.I.T, ΟΠΣ (MIS) 5028242’’, Source of Funding: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη 2014-2020, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 2019-2022

 9. “Innovative technologies for climate change mitigation by Mediterranean agricultural sector”, Source of Funding: EC (Programme LIFE17 CCM/GR/000087), 2018-2022

 10. RAFF 2019-2022: Risk assessment of final pits during flooding-RAFF. Χρηματοδότηση: European Commission, Research Fund for Steel and Coal, Budget for TUC 346.800 €

 11. 3DMicroPores: Micro-Macro scale couplings in reactive transport processes in porous materials; Realistic 3D experiments towards Rigorous upscaled models. Funded by the Hellenic Foundation for Research and Innovation, 2018-2022

 12. Feb. 2016-Jan. 2020. Metal Recovery from Low Grade Ores and Wastes (Metgrow+), Research and Innovation Action (RIA), H2020 project, Grant Agreement n° 690088, funded by the European Union, coordinator VTT Finland, TUC budget 487,125 €

 13. INVALOR 2018-2019: Research Infrastructure for the Valorization of Wastes and Sustainable Management of Resources, partners: University Patras (coord.), AUTH, AUA, DUTH, Forth Institute of Chemical Engineering Sciences, TUC, funded by the Greek Minister of Εconomy and Development, Budget TUC 700.000 €

 14. Nov. 2017 – Oct. 2019. ENGineering and Industry Innovative Training for Engineers, Erasmus+ project, AGREEMENT NUMBER – 2017-1-CY01-KA202-026728, coordinator Technological University Cyprus, TUC budget 32,086 €

 15. MOZART: Mesoporous matrices for localized pH-triggered release of therapeutic ions and drugs (Horizon 2020 Grant 685872 : 2015-2018)

 16. BEWEXMIN 2015-2018: Bucket wheel excavators operating under difficult mining conditions including unmineable inclusions and geological structures with excessive mining resistance-BEWEXMIN, Χρηματοδότηση: European Commission, Research Fund for Steel and Coal

 


Αναπτυξιακά Προγράμματα

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧ.Ο.Π.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧ.Ο.Π.