Πολιτική Ποιότητας

Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜHXΟΠ) του Πολυτεχνείου Κρήτης δημιουργήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 52/83 (ΦΕΚ 27, τεύχος Α/1-3-83) και λειτουργεί από το 1987. Η Σχολή ΜΗΧΟΠ είναι 5ετους φοίτησης και οδηγεί στην απονομή του διπλώματος του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης που αναγνωρίζεται ως ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated master) και εντάσσεται στο επίπεδο 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (ΦΕΚ 3987/14-9-2018 τ.Β’). Αποστολή της Σχολής ΜΗΧΟΠ είναι η εκπαίδευση μηχανικών ικανών να καλύπτουν ευρύ φάσμα επιστημονικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων για την έρευνα, εκμετάλλευση και επεξεργασία πρώτων υλών, τόσο για την παραγωγή προϊόντων όσο και για την παραγωγή ενέργειας με σεβασμό στο περιβάλλον και τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Ταυτόχρονα η Σχολή ΜΗΧΟΠ ανταποκρινόμενη στο πνεύμα της προσαρμογής στις σύγχρονες αντιλήψεις της επιστήμης και τεχνολογίας, δίνει έμφαση στην ανάπτυξη γνωστικών αντικειμένων που δεν υπάρχουν ή δεν έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα επαρκώς σε άλλα ΑΕΙ της χώρας, επικαιροποιώντας, διευρύνοντας και εκσυγχρονίζοντας κατάλληλα το πρόγραμμα σπουδών. Το πρόγραμμα σπουδών της Σχολής ΜΗΧΟΠ περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις (κύκλους) ειδίκευσης οι οποίες περιλαμβάνουν τα αντικείμενα της έρευνας, εκμετάλλευσης και αξιοποίησης ορυκτών πρώτων υλών, ενεργειακών πόρων, τα γεωτεχνικά έργα και την περιβαλλοντική γεωτεχνολογία. Ο καθορισμός των στόχων της Σχολής και η όλη συγκρότηση του προγράμματος σπουδών διαπνέονται από μία ολοκληρωμένη και διεπιστημονική αντίληψη που λαμβάνει υπ’ όψη την αλληλουχία ανθρώπου, ορυκτών πόρων, περιβάλλοντος, αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης. Η αναγνώριση των αποφοίτων της Σχολής από Επιστημονικούς φορείς και Εκπαιδευτικά /Ερευνητικά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, αποτελεί απόδειξη της καταλληλόλητας του ΠΣ όσον αφορά στην επίτευξη των ανωτέρω στόχων.

Το όραμα της Σχολής είναι να αποτελέσει σημείο αναφοράς στα αντικείμενα που σχετίζονται με την έρευνα, εκμετάλλευση και αξιοποίησης ορυκτών πρώτων υλών, ενεργειακών πόρων, τα γεωτεχνικά έργα και την περιβαλλοντική γεωτεχνολογία, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο, να εκπαιδεύσει άρτια νέους μηχανικούς, να αναπτύξει καινοτόμα έρευνα και να στηρίξει την ανάπτυξη του τόπου και της κοινωνίας. Η πολιτική για την ποιότητα του ΠΣ της Σχολής ΜΗΧΟΠ είναι στενά συνδεδεμένη με την πολιτική ποιότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης η οποία στοχεύει στην επίτευξη των στόχων που θέτει ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Ιδρύματος για τη χρονική περίοδο 2020-2025. Η Σχολή δεσμεύεται για την εφαρμογή μιας πολιτικής για την ποιότητα, που: α) υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών, β) προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενό του, γ) υλοποιεί τους στρατηγικούς στόχους του και θα καθορίζει τα μέσα και τους τρόπους επίτευξής τους και 2 ε) εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, με τελικό σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του Συγκεκριμένα η Διοίκηση της σχολής ΜΗΧΟΠ δεσμεύεται ότι, ακολουθώντας πιστά τις διαδικασίες που προβλέπονται από το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του ιδρύματος, θα συνεχίσει να κάνει όλες τις ενέργειες και θα αναλάβει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, ώστε το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) να επιτυγχάνει τον σκοπό του και, έτσι, να ανταποκρίνονται οι πτυχιούχοι της Σχολής ως επιστήμονες και ως προσωπικότητες στα υψηλά πρότυπα που θέτει το ΠΚ για όλους τους/τις αποφοίτους του. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • Διαρκής αναβάθμιση και εξορθολογισμός, όπου προκύπτει ότι απαιτείται, του ΠΠΣ μέσω περιοδικών αναθεωρήσεων και επικαιροποιήσεών του.
 • Παρακολούθηση της απόδοσης και επίδοσης των φοιτητών που συμμετέχουν στο ΠΠΣ
 • Διασφάλιση του επίπεδου των απαιτούμενων προσόντων των αποφοίτων λαμβάνοντας υπόψη την ζήτηση στην αγορά εργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και διαρκής προσαρμογή στις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.
 • Υποστήριξη του ερευνητικού έργου στους τομείς που θεραπεύονται από τη σχολή και διεύρυνση των πεδίων εφαρμογής τους προς όφελος της κοινωνίας.
 • Προώθηση και ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών συνεργασιών με Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. 
 • Ενίσχυση των διεθνών σχέσεων και των προγραμμάτων διακρατικής συνεργασίας που προβλέπουν την κινητικότητα φοιτητών, διδακτικού και διοικητικού προσωπικού. 
 • Προσέλκυση υψηλού επιπέδου επιστημόνων για διεκδίκηση θέσης ΔΕΠ από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων προβολής και επικοινωνίας των επιτευγμάτων της Σχολής σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και ενίσχυση της διασύνδεσης με την αγορά εργασίας 
 • Προώθηση της κοινωνικής φυσιογνωμίας της Σχολής με έμφαση στη συμμετοχή σε κοινωνικές δράσεις και στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. 
 • Διασφάλιση της διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα και εφαρμογή ακαδημαϊκών αρχών δεοντολογίας για την αποτροπή κάθε είδους διακρίσεων. 
 • Εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό, τις υποδομές και τις υπηρεσίες.

 

Απόφαση του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ (17/11/2023): [pdf]