Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Γενικά

Οι προπτυχιακές σπουδές στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων είναι πενταετείς, αντιστοιχούν σε 300 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και οδηγούν στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών Integrated Master που ανήκει στο επίπεδο 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF).

Τα μαθήματα από το 7ο εξάμηνο και μετά είναι οργανωμένα σε τρεις κατευθύνσεις και δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να ακολουθήσουν την εξειδίκευση που τους ενδιαφέρει. Οι προσφερόμενες κατευθύνσεις είναι:

 • Εκμετάλλευση και Γεωτεχνικά Έργα
 • Επεξεργασία Βιομηχανικών Ορυκτών και Μεταλλευμάτων
 • Αξιοποίηση Ενεργειακών Πόρων

 

Οργάνωση Μαθημάτων

Τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών καταρτίζονται για κάθε ακαδηµαϊκό έτος στο τέλος του εαρινού εξαµήνου του προηγούµενου ακαδηµαϊκού έτους. Τα προγράµµατα αυτά περιέχουν:

 • τους τίτλους των υποχρεωτικών και των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών µαθηµάτων,
 • τις εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας κάθε µαθήµατος,
 • τις εβδοµαδιαίες ώρες εργαστηρίων κάθε µαθήµατος,
 • τις διδακτικές µονάδες (ΔΜ) κάθε µαθήµατος.

Η Διδακτική Μονάδα (ΔΜ) αντιστοιχεί σε µία εβδοµαδιαία ώρα διδασκαλίας επί ένα εξάµηνο προκειµένου περί αυτοτελούς διδασκαλίας µαθήµατος και σε µία µέχρι τρεις εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας ή εξάσκησης επί ένα εξάµηνο για το υπόλοιπο εκπαιδευτικό έργο (εργαστήρια, ασκήσεις) σύµφωνα µε σχετική απόφαση της ΓΣ της Σχολής (Ν.1268/82 άρθρο 24 παρ.3).

Η σειρά διαδοχής των µαθηµάτων στα διάφορα εξάµηνα, όπως δίνεται από το πρόγραµµα σπουδών της Σχολής, είναι ενδεικτική και δεν είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές. Ανταποκρίνεται πάντως σε συνθήκες κανονικής φοίτησης, προσαρµοσµένες στον ελάχιστο δυνατό αριθµό εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του διπλώματος και στην αλληλουχία των προαπαιτούµενων και των εξαρτηµένων από τα προαπαιτούµενα µαθήµατα (Ν.1268/82 άρθρο 24 παρ.4). Η σειρά αυτή των µαθηµάτων αποτελεί το κανονικό πρόγραµµα σπουδών (ΚΠΣ) της Σχολής. Η τήρηση του ΚΠΣ εξασφαλίζει την ορθολογική παρακολούθηση των µαθηµάτων και συνιστάται στους φοιτητές.

Οι επιδόσεις σας έχουν σημασία

Η παρακολούθηση κάθε µαθήµατος και η επίδοση του φοιτητή κατά τη διάρκεια του εξαµήνου κρίνεται από την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεών του, όπως είναι η συµµετοχή και παράδοση ασκήσεων, θεµάτων, εργαστηριακών ασκήσεων κλπ, καθώς και οι τυχόν ενδιάµεσες γραπτές ή προφορικές εξετάσεις προόδου, ανάλογα µε τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές απαιτήσεις κάθε µαθήµατος. Η βαθµολογία καθορίζεται από τον διδάσκοντα ο οποίος υποχρεώνεται να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις, ή και να στηριχτεί σε θέµατα, προόδους ή εργαστηριακές ασκήσεις.

Η επίδοση του φοιτητή σε κάθε µάθηµα εκφράζεται µε ένα µόνο (ενιαίο) βαθµό µαθήµατος. Ο βαθµός αυτός προκύπτει από συνδυασµό (α) της συµµετοχής και επίδοσης του φοιτητή στη διάρκεια ολόκληρου του εξαµήνου, (β) του αποτελέσµατος της προγραµµατισµένης τελικής εξέτασης στο µάθηµα αυτό. Η τελική εξέταση γίνεται στο τέλος του εξαµήνου.

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να συµµετέχουν σε δύο (2) το πολύ εξεταστικές περιόδους για κάθε εξαµηνιαίο µάθηµα. Για το χειµερινό εξάµηνο κάθε ακαδηµαϊκού έτους η πρώτη εξεταστική περίοδος αρχίζει τον Ιανουάριο, ενώ η δεύτερη εξεταστική πραγµατοποιείται τον Σεπτέµβριο. Για το εαρινό εξάµηνο κάθε έτους η πρώτη εξεταστική αρχίζει τον Ιούνιο, ενώ η δεύτερη εξεταστική πραγµατοποιείται επίσης το Σεπτέµβριο. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, οι τελειόφοιτοι φοιτητές, πλην των µαθηµάτων των χειµερινών εξαµήνων είναι δυνατόν να εξετάζονται επαναληπτικά και στα µαθήµατα του τελευταίου εαρινού εξαµήνου πέραν αυτών που δικαιούνται να δηλώσουν.

Οι φοιτητές που δεν εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις επιτυχίας για κάποιο µάθηµα µετά τη δεύτερη εξεταστική περίοδο, πρέπει να επανεγγραφούν στο µάθηµα σε επόµενο εξάµηνο και να ακολουθήσουν όλες τις διαδικασίες παρακολούθησης και εξέτασης από την αρχή. Η βαθµολογία σε όλα τα µαθήµατα εκφράζεται στην κλίµακα 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10, συµπεριλαµβανοµένης και της χρήσης κλασµατικού µέρους. Η βάση επιτυχίας είναι ο βαθµός πέντε (5). Η επίδοση των φοιτητών χαρακτηρίζεται µε βάση το βαθµό τους. Τα αποτελέσµατα της βαθµολογίας των µαθηµάτων κάθε εξαµήνου κατατίθενται στη Γραμματεία της Σχολής. Η κατάθεση της βαθµολογίας γίνεται µέσα σε τρεις (3) το πολύ εβδοµάδες από τις τελικές εξετάσεις στο εξάµηνο, µε ευθύνη των διδασκόντων.

Ο ετήσιος βαθµός του φοιτητή υπολογίζεται σύµφωνα µε όσα αναλύονται σε αυτή τη σελίδα

Ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει µε επιτυχία όλα τα µαθήµατα του ΚΠΣ των εξαµήνων του προηγουµένου ακαδηµαϊκού έτους, δηλαδή τα υποχρεωτικά µαθήµατα, καθώς και µαθήµατα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά, που διδάχθηκαν τόσο από τη Σχολή ΜηχΟΠ ή και από τις άλλες Σχολές.

Για τον υπολογισµό του ετήσιου βαθµού λαµβάνονται υπ’ όψη όλα τα µαθήµατα του ΚΠΣ αλλά δεν λαµβάνονται υπ’ όψη οι βαθµοί από τυχόν αναγνωρίσεις µαθηµάτων, καθώς και οι βαθµοί του φοιτητή στα µαθήµατα των Αγγλικών I, II, III και IV. Για τους εισαγόµενους το 1993-94 και τα προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη, υπολογίζονται και οι βαθµοί του φοιτητή στα µαθήµατα των Αγγλικών I, II, III και IV.

Για τον υπολογισµό του ετήσιου βαθµού, ο βαθµός κάθε µαθήµατος πολλαπλασιάζεται επί ένα συντελεστή που ονοµάζεται συντελεστής βαρύτητας του µαθήµατος. Το άθροισµα των επιµέρους γινοµένων διαιρείται µε το άθροισµα των συντελεστών βαρύτητας όλων των µαθηµάτων αυτών και προκύπτει ο µέσος όρος του ετήσιου βαθµού. Οι συντελεστές βαρύτητας των µαθηµάτων υπολογίζονται ανάλογα µε τις ΔΜ κάθε µαθήµατος όπως προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα (Υ.Α. Β3/2166/17.6.87, ΦΕΚ 308/Β/18.6.87 όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Φ141/133/2457/26.10.88, ΦΕΚ 802/Β/2.11.88):

Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) Συντελεστής Βαρύτητας

1-2

1,0

3-4

1,5

άνω των 4

2,0

 

Η ετήσια σειρά επιτυχίας καταρτίζεται κάθε Σεπτέµβριο, µετά την 2η εξεταστική περίοδο για τους φοιτητές καθενός από τα πέντε (5) έτη φοίτησης οι οποίοι παρακολούθησαν µε επιτυχία όλα τα µαθήµατα του ΚΠΣ. Για τα τέσσερα (4) πρώτα χρόνια από την εγγραφή του φοιτητή στη Σχολή, ως έτος φοίτησης θεωρείται η αντίστοιχη ακαδηµαϊκή χρονιά. Μετά τα 4 πρώτα έτη, ως έτος φοίτησης θεωρείται το 5ο έτος. Οι παραπάνω ετήσιες σειρές επιτυχίας χρησιµοποιούνται για την απονοµή υποτροφιών, τιµητικών διακρίσεων κλπ.

Είναι δυνατή η αναγνώριση ορισµένων µαθηµάτων τα οποία έχουν ήδη διδαχθεί σε άλλα ΑΕΙ

 

Για τους φοιτητές που εγγράφονται στη Σχολή ΜηχΟΠ μετά από κατάταξη είναι δυνατή η αναγνώριση ορισµένων µαθηµάτων τα οποία έχουν ήδη διδαχθεί σε άλλα ΑΕΙ. Για να θεωρηθούν τα µαθήµατα αυτά ως ισοδύναµα µε τα αντίστοιχα µαθήµατα της Σχολής που απαιτούνται για την απόκτηση διπλώµατος πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Ο φοιτητής πρέπει να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα µαθήµατα που επιθυµεί να αναγνωριστούν, είτε σε άλλη Σχολή του ΠΚ είτε σε άλλο ΑΕΙ του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
 2. Πρέπει να διαπιστωθεί από την Επιτροπή Σπουδών, σε συνεργασία µε τον αρµόδιο διδάσκοντα, η αντιστοιχία της διδακτέας ύλης των υπό αναγνώριση µαθηµάτων µε την ύλη των αντιστοίχων µαθηµάτων της Σχολής ΜηχΟΠ όπως αυτή αναγράφεται στο πρόγραµµα σπουδών.
 3. Στην περίπτωση που θα διαπιστωθεί αντιστοιχία ενός ή περισσοτέρων υπό αναγνώριση µαθηµάτων µε ένα ή περισσότερα µαθήµατα της Σχολής ΜηχΟΠ, ο φοιτητής χρεώνεται µε τις αντίστοιχες ΔΜ που θα µετρήσουν για την απόκτηση του διπλώματος.
 4. Αν τα µαθήµατα που αναγνωριστούν σε ένα φοιτητή προέρχονται από ΑΕΙ εσωτερικού, ο φοιτητής διατηρεί το βαθµό που είχε στο αναγνωριζόµενο µάθηµα.
 5. Αν τα µαθήµατα που αναγνωριστούν σε ένα φοιτητή προέρχονται από ΑΕΙ του εξωτερικού τότε ο φοιτητής χρεώνεται µε τις αντίστοιχες ΔΜ και µε αντίστοιχο βαθµό που θα ορίσει η Επιτροπή Σπουδών.
 6. Στην περίπτωση µη πλήρους αντιστοιχίας των µαθηµάτων, ο αρµόδιος διδάσκων, σε συνεργασία µε τον ενδιαφερόµενο φοιτητή, καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο είναι δυνατή η αναγνώριση του µαθήµατος (προφορικές ή και γραπτές εξετάσεις, εργαστήρια, κλπ).
 7. Σε αµφίβολες περιπτώσεις, που δεν καλύπτονται από τα παραπάνω, η Επιτροπή Σπουδών εισηγείται στη ΓΣ που αποφασίζει για την αναγνώριση των µαθηµάτων.

Οι προϋποθέσεις για τη λήψη του διπλώματος είναι οι παρακάτω:

 1. Εγγραφή στη Σχολή και παρακολούθηση µαθηµάτων τουλάχιστον για 10 εξάµηνα προκειµένου για φοιτητές που εγγράφονται κανονικά. Ως χρόνος έναρξης φοίτησης θεωρείται το έτος εισαγωγής και εγγραφής του κάθε φοιτητή.
 2. Για την απόκτηση του διπλώµατος απαιτείται η επιτυχής εξέταση στα µαθήµατα που ορίζονται στο βασικό ΠΣ του έτους εγγραφής κάθε φοιτητή λαµβανοµένων υπόψη και των αλλαγών που προκύπτουν από τις ετήσιες αναθεωρήσεις του ΠΣ και οι οποίες περιλαµβάνονται στις ισχύουσες εκάστοτε µεταβατικές διατάξεις.
 3. Το πρόγραµµα µαθηµάτων του ογδόου και ενάτου εξαµήνου διαρθρώνεται σε κύκλους σπουδών. Οι σπουδαστές που επιλέγουν έναν κύκλο είναι υποχρεωµένοι να παρακολουθήσουν τα υποχρεωτικά µαθήµατα του κύκλου καθώς και να επιλέξουν τον προβλεπόµενο αριθµό µαθηµάτων από τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά µαθήµατα του κάθε κύκλου.

Για τον υπολογισµό του βαθµού του διπλώματος των φοιτητών λαµβάνονται υπόψη οι βαθµοί όλων των µαθηµάτων που απαιτούνται για τη λήψη διπλώματος, καθώς και ο βαθµός της διπλωµατικής εργασίας. Ο βαθµός της διπλωµατικής εργασίας συµµετέχει µε ποσοστό 20% επί του συνολικού βαθµού. Ο βαθµός κάθε µαθήµατος πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή βαρύτητας του µαθήµατος. Το άθροισµα των επιµέρους γινοµένων διαιρείται µε το άθροισµα των συντελεστών βαρύτητας όλων των µαθηµάτων και προκύπτει ο µέσος όρος του βαθµού των µαθηµάτων. Ο βαθµός διπλώματος υπολογίζεται από το µέσο όρο των βαθµών των µαθηµάτων µε συντελεστή βαρύτητας 80% και από το βαθµό της διπλωµατικής µε συντελεστή βαρύτητας 20%. Οι συντελεστές βαρύτητας των µαθηµάτων υπολογίζονται ανάλογα µε τις ΔΜ κάθε µαθήµατος, όπως προκύπτει από τον προηγούµενο πίνακα. Σηµειώνεται ότι οι ΔΜ των µαθηµάτων οι οποίες σε ΚΠΣ προηγούµενων ακαδηµαϊκών ετών ήταν εκφρασµένες σε δεκαδικούς αριθµούς, αναπροσαρµόζονται έτσι ώστε να εκφράζονται πλέον µε τον αµέσως ανώτερο ακέραιο αριθµό.

Εάν ένας φοιτητής έχει βαθµολογηθεί σε περισσότερα από τον απαιτούµενο για τη λήψη του διπλώματος αριθµό µαθηµάτων, µπορεί αυτός να µην συνυπολογίσει για την εξαγωγή του βαθµού του διπλώματός του βαθµούς ενός αριθµού µαθηµάτων κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών, µε την προϋπόθεση ότι οι ΔΜ που αντιστοιχούν στα αποµένοντα µαθήµατα είναι ίσες µε τον απαιτούµενο ελάχιστο αριθµό ΔΜ για τη λήψη του διπλώματος. Όταν ο αριθµός των ΔΜ είναι µεγαλύτερος του απαιτουµένου ελαχίστου αριθµού ΔΜ για τη λήψη του διπλώματος και ο αριθµός όλων των µαθηµάτων στα οποία αντιστοιχούν αυτές είναι ο ελάχιστος που απαιτείται για τη λήψη του διπλώματος, τότε θα υπολογιστούν οι βαθµοί όλων των µαθηµάτων ανεξάρτητα από τον αριθµό των ΔΜ (Υ.Α. Φ141/133/2457/26.10.88, ΦΕΚ 802/Β/2.11.88)

Η σειρά επιτυχίας αποφοίτησης καταρτίζεται κάθε Σεπτέµβριο, µετά την 2η εξεταστική περίοδο και περιλαµβάνει τους φοιτητές που απόκτησαν δίπλωµα είτε κατά το χειµερινό, είτε κατά το εαρινό εξάµηνο είτε εντός µηνός από τη λήξη της 2ης εξεταστικής περιόδου (ΓΣ 31/7-7-93) του τρέχοντος ακαδηµαϊκού έτους. Η ταξινόµηση γίνεται µε βάση το βαθµό διπλώματός τους, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία πρώτης εγγραφής τους. Η σειρά επιτυχίας αποφοίτησης χρησιµοποιείται για την απονοµή υποτροφιών, τιµητικών διακρίσεων κλπ.

Χαρακτηρισµός   Κλίµακα Βαθµολογίας

Καλώς   

από 5,0 - 6,5 (µη συµπεριλαµβανοµένου)

Λίαν Καλώς

από 6,5 - 8,5 (µη συµπεριλαµβανοµένου)

Άριστα

από 8,5 - 10

 

Ο θεσμός των ακαδημαϊκών συμβούλων λειτουργεί στη Σχολή από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009. Οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με τον ακαδημαϊκό σύμβουλο του έτους για θέματα που αφορούν την οργάνωση των μαθημάτων και άλλα σχετικά θέματα.

 

1ο έτος σπουδών: Επ. Καθ. Π. Γκαμαλέτσος, Γραφείο Μ2.012, ισόγειο, τηλ. 2821037604

2ο έτος σπουδών: Επ. Καθ. Ε. Βαρουχάκης, Γραφείο M3.206, 2ος όροφος, τηλ. 2821037642

3ο έτος σπουδών: Καθ. Π. Παρτσινέβελος, Γραφείο M5.001, ισόγειο, τηλ. 2821037628

4o & 5ο έτος σπουδών Α' κύκλος: Επ. Καθ. Γ. Ξηρουδάκης, Γραφείο Μ1.201, 2ος όροφος, τηλ.2821037690

4o & 5ο έτος σπουδών Β' κύκλος: Καθ. Κ. Κομνίτσας, Γραφείο Μ3.109,1ος όροφος, τηλ. 2821037686

4o & 5ο έτος σπουδών Γ' κύκλος: Καθ. Δ. Βάμβουκα, Γραφείο Μ2.013, ισόγειο, τηλ. 2821037603 

Οδηγοί Σπουδών

Περισσότερες πληροφορίες για τη διάρθρωση του προγράμματος σπουδών και τα προσφερόμενα μαθήματα μπορείτε να δείτε στους οδηγούς σπουδών που είναι διαθέσιμοι σε μορφή PDF και επικαιροποιούνται κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Διαθέσιμοι οδηγοί σπουδών (σε μορφή PDF):

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (συνεδρία 2η/07.10.2015): Μεταβατικές Διατάξεις Προγραμμάτων Σπουδών Σχολής ΜΗΧΟΠ (βάσει του ΠΣ 2014-15)