Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Κανονισμός Λειτουργίας Μηχανισμού Διαχείρισης Παραπόνων ή Ενστάσεων Φοιτητών/Φοιτητριών της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης

 

Γενικά

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της φοιτητοκεντρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και των αρχών της διαφάνειας και λογοδοσίας, έχει υιοθετηθεί διαδικασία διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων των φοιτητών/φοιτητριών της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Ως «παράπονο» ή «ένσταση» νοείται κάθε έκφραση δυσαρέσκειας, διαφωνίας ή προβλήματος εκ μέρους των φοιτητών, που έχει ως αποτέλεσμα τη διάψευση των προσδοκιών τους αναφορικά́ με το ποιοτικό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η πολιτική διαχείρισης παράπονων και ενστάσεων απευθύνεται σε ενεργούς/ές φοιτητές/ήτριες του Τμήματος, και των τριών κύκλων σπουδών, και αποσκοπεί στην επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με τα ακόλουθα:

 

Ακαδημαϊκά θέματα της Σχολής

Ως ακαδημαϊκά νοούνται ζητήματα που σχετίζονται τόσο με την εκπαιδευτική διαδικασία όσον αφορά:

 • τη διδασκαλία μαθημάτων,

 • την αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών/φοιτητριών,

 • την επικοινωνία με τον ακαδημαϊκό σύμβουλο,

 • τα προγράμματα διεθνούς κινητικότητας, όπως το Erasmus+, κ.λπ.

όσο και με τη συμμετοχή των φοιτητών/φοιτητριών σε ερευνητικές εργασίες και προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Διοικητικά θέματα της Σχολής

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • προβλήματα επικοινωνίας με τη Γραμματεία της Σχολής

 • προβλήματα επικοινωνίας με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης,

 • προβλήματα πρόσβασης στη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος.

 

Θέματα που αφορούν υπηρεσίες υποστήριξης των σπουδών

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • θέματα ασφάλειας και υγείας,

 • θέματα διεθνούς κινητικότητας,

 • προβλήματα πρόσβασης σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες,

 • θέματα πρόσβασης σε υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας (σίτιση, στέγαση, υποστήριξη ΑμεΑ, συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη).

 

Θέματα παρενόχλησης ή/και διακρίσεων

Οι φοιτητές/φοιτήτριες ενθαρρύνονται να υποβάλλουν ένσταση ή παράπονο για οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά σχετίζεται με παρενόχληση ή διάκριση εθνικότητας, φύλου, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, φυλής, θρησκείας, γενετήσιου προσανατολισμού ή οτιδήποτε άλλο προσβάλει την ισότιμη πρόσβασή τους στις υπηρεσίες που παρέχονται από τη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης γενικότερα.

 

Μηχανισμός Διαχείρισης Προβλημάτων ή Παραπόνων

Για τη δήλωση και διαχείριση των παραπόνων των φοιτητών/φοιτητριών ακολουθούνται τα εξής βήματα:

 1. Το παράπονο συζητείται με τον/την Ακαδημαϊκό Σύμβουλο Σπουδών (ΑΣΣ) του/της φοιτητή/φοιτήτριας, ή εφόσον το παράπονο αφορά τη συνεργασία με τον/την ΑΣΣ συζητείται με τον/την Κοσμήτορα της Σχολής. Ο/Η ΑΣΣ ή ο/η Κοσμήτορας επικοινωνεί με τα αρμόδια πρόσωπα και υπηρεσίες για την εξεύρεση λύσης.

 2. Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί από το βήμα (1), ο/η φοιτητής/φοιτήτρια συμπληρώνει τη «Φόρμα Υποβολής Παραπόνων» και την υποβάλει στη Γραμματεία της Σχολής είτε ηλεκτρονικά είτε έντυπα. Διευκρινίζεται ότι το έντυπο μπορεί να υποβληθεί και μέσω των εκπροσώπων των φοιτητών/φοιτητριών.

 3. Η Γραμματεία της Σχολής δίνει αριθμό πρωτοκόλλου στο υποβληθέν έντυπο και το διαβιβάζει στον/στην Κοσμήτορα της Σχολής.

 4. Ο/Η Κοσμήτορας της Σχολής επικοινωνεί με τα αρμόδια πρόσωπα και υπηρεσίες για τα οποία και έχει γίνει το παράπονο και δρομολογεί την επίλυση του προβλήματος.

 5. Εάν το πρόβλημα δεν επιλύεται από το βήμα (4), ο Κοσμήτορας της Σχολής θέτει το θέμα στη Συνέλευση της Σχολής.

 6. Η Συνέλευση Σχολής συζητάει το πρόβλημα για την εξεύρεση λύσης και ενημερώνει εγγράφως τον/την φοιτητή/φοιτήτρια.

 7. Εάν το πρόβλημα δεν επιλύεται από όλα τα παραπάνω βήματα, ο/η Κοσμήτορας της Σχολής προωθεί το παράπονο για χειρισμό από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος, ενημερώνοντας τον/την παραπονούμενο/η φοιτητή/φοιτήτρια.

 

Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση που κατά τη διαδικασία διερεύνησης του παραπόνου διαπιστωθεί ψευδής περιγραφή γεγονότων, το παράπονο καθίσταται μη αποδεκτό και δεν εξετάζεται περαιτέρω.

 

Έντυπο Αναφοράς Προβλήματος ή Υποβολής Παραπόνου