Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Η σημασία των πρώτων υλών

Οι ορυκτές πρώτες ύλες, όπως τα µεταλλεύµατα, τα βιοµηχανικά ορυκτά, οι υδρογονάνθρακες και τα στερεά καύσιμα αποτελούν την υλική υποδοµή του σύγχρονου πολιτισµού και µία από τις κύριες πηγές της οικονοµικής ανάπτυξης. Οι συνεχώς µεταβαλλόµενες ανάγκες σε ορυκτές πρώτες ύλες επιβάλλουν την ανάπτυξη και χρησιµοποίηση µεθόδων αναζήτησης και εκµετάλλευσής τους, οι οποίες να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας. Η συνεχής αυτή εξέλιξη είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την εκπαίδευση επιστηµόνων ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που προκύπτουν, πράγµα που συνεπάγεται τη διαµόρφωση ανάλογων γνωστικών αντικειµένων και ειδικοτήτων προσαρµοσµένων στις σύγχρονες αντιλήψεις της επιστήµης και της τεχνολογίας.

 

Αποστολή και στόχοι της Σχολής

Η  Σχολή Μηχανικών Ορυκτών πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης υποδέχθηκε τους πρώτους φοιτητές τον Οκτώβριο του 1987.  Αποστολή της σχολής είναι η εκπαίδευση μηχανικών ικανών να καλύπτουν ευρύ φάσμα επιστημονικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αναζήτηση, εκμετάλλευση, επεξεργασία των ορυκτών πρώτων υλών καθώς και η παραγωγή νέας γνώσης μέσω της έρευνας που διεξάγεται.​

Στόχος της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜηχΟΠ) είναι η εκπαίδευση Μηχανικών ικανών να καλύπτουν ευρύ φάσµα επιστηµονικοτεχνικών δραστηριοτήτων για την αναζήτηση, εκµετάλλευση, επεξεργασία ορυκτών πρώτων υλών καθώς και την περιβαλλοντική γεωτεχνολογία.

Εκτός από τις ορυκτές πρώτες ύλες, στα ενδιαφέροντα της Σχολής εντάσσονται και τα υπόγεια νερά, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος ιδιαίτερα από τη ρύπανση των εδαφών και του υπεδάφους, λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, π.χ. προστασία των υπόγειων νερών από την ύπαρξη χώρων απόθεσης των απορριµµάτων. Επίσης έµφαση δίνεται στους τοµείς του ορυκτού πλούτου που διαδραµατίζουν πρωταρχικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονοµίας, έτσι ώστε να καλύπτονται οι σηµερινές αλλά και οι µελλοντικές ανάγκες της οικονοµίας. Οι τοµείς αυτοί είναι τα βιοµηχανικά ορυκτά και πετρώµατα και οι ορυκτοί πόροι που σχετίζονται µε την παραγωγή και εκµετάλλευση ενέργειας.

Ο καθορισµός των στόχων της Σχολής και η όλη συγκρότηση του προγράµµατος σπουδών διαπνέονται από µία ολοκληρωµένη αντίληψη που λαµβάνει υπ’ όψη την αλληλουχία ανθρώπου, ορυκτών πόρων, περιβάλλοντος και οικονοµικής ανάπτυξης.

 

Ιστορική διαδρομή και προσφορά

Στα 35 χρόνια λειτουργίας της η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων έχει συμβάλλει σημαντικά τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην έρευνα​.  Ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις και σύγχρονες αντιλήψεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη πρωτότυπων γνωστικών αντικειμένων  και εξελίσσει το πρόγραμμα σπουδών ώστε να συμβαδίζει με το πνεύμα της σύγχρονης τεχνολογίας και ανάπτυξης, λαμβάνοντας πάντοτε υπ’ όψη την αλληλουχία ανθρώπου, ορυκτών πόρων, περιβάλλοντος και οικονομικής ανάπτυξης. Οι  κατευθύνσεις του  αναμορφωμένου προγράμματος σπουδών είναι:​

  • Εκμετάλλευση ορυκτών πρώτων υλών και γεωτεχνικά έργα

  • Επεξεργασία βιομηχανικών ορυκτών και μεταλλευμάτων

  • Αξιοποίηση ενεργειακών πόρων 

Η Σχολή  έχει πετύχει έως σήμερα σημαντικές διακρίσεις στην εκπαίδευση και στην έρευνα:

  • 1200+ απόφοιτοι από το προπτυχιακό και τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
  • λειτουργία 2 διεθνών και 2 εθνικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων
  • συμμετοχή σε 350+ ευρωπαϊκά, εθνικά και ιδιωτικά ερευνητικά προγράμματα
  • 100+ διεθνείς διακρίσεις για τα μέλη του διδακτικού -  εκπαιδευτικού προσωπικού της
  • μέλος του ευρωπαϊκού πανεπιστημίου Eureca Pro

Διάρθρωση της Σχολής σε Τομείς

Η Σχολή ΜηχΟΠ υποδιαιρείται σε Τοµείς, ο καθένας από τους οποίους περιλαµβάνει έναν αριθµό συγγενών γνωστικών αντικειµένων. Τα µέλη ΔΕΠ και τα εργαστήρια της Σχολής είναι κατανεµηµένα σε τρεις Τοµείς:

 

Η Σχολή διαθέτει επίσης πλούσιο σύγχρονο λογισμικό και υλικό πληροφορικής σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για ελεύθερη χρήση από τους φοιτητές του.