Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Όλοι οι φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης υποχρεούνται να εκπονήσουν διπλωµατική εργασία

 

Πρόκειται για την εκτεταµένη εργασία σε θέµα που αναφέρεται στο περιεχόµενο του κύκλου σπουδών της Σχολής που έχει επιλέξει ο φοιτητής. Η διπλωµατική εργασία αποτελεί ένα σηµαντικό τµήµα των σπουδών σε µία πολυτεχνική σχολή και γι’ αυτό θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην επιλογή των θεµάτων, στην εκπόνηση, στη συγγραφή του κειµένου, στην παρουσίασή της, καθώς και στη σωστή αξιολόγησή της.

Η ανάθεση των διπλωµατικών εργασιών γίνεται κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων εξαµήνων των σπουδών. Η εξέταση επιτρέπεται µόνο µετά από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του φοιτητή στα απαιτούµενα µαθήµατα του Κανονισµού Προπτυχιακών Σπουδών.

Για τη διατήρηση και ενδεχόµενη συνέχιση του έργου κάθε διπλωµατικής εργασίας είναι απαραίτητη η σωστή τεκµηρίωσή της και θεωρείται απαραίτητη η εισαγωγή-καταχώρηση των διπλωµατικών εργασιών στη βιβλιοθήκη του Ιδρύµατος. Η τριµελής συµβουλευτική επιτροπή είναι υπεύθυνη για να κρίνει την ποιότητα µιας διπλωµατικής εργασίας όσον αφορά το περιεχόµενο, την παρουσίαση, τη δοµή κλπ.

 

Έγκριση

 

Το θέµα της διπλωµατικής εργασίας και η σύνθεση της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής πριν την έναρξη εκπόνησης της διπλωµατικής και έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση ο φοιτητής να έχει παρακολουθήσει τον αντίστοιχο κύκλο σπουδών στον οποίο εµπίπτει το θέµα.

 

Επίβλεψη

 

Η διπλωµατική εργασία εκπονείται υπό την επίβλεψη ενός ή περισσοτέρων µελών ΔΕΠ της Σχολής. Το συγκεκριµένο µέλος ΔΕΠ της Σχολής που επιβλέπει τη διπλωµατική εργασία είναι και ο καθηγητής σύµβουλος. Η εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας υπό την επίβλεψη µέλους ΔΕΠ (πλην του καθηγητή συµβούλου) εκτός της Σχολής µπορεί να γίνει µετά από έγκριση του Γενικής Συνέλευσης της Σχολής. Δικαίωµα συµµετοχής στην τριµελή Συµβουλευτική Επιτροπή των διπλωµατικών εργασιών έχουν όλα τα µέλη ΔΕΠ της Σχολής ΜηχΟΠ ή άλλων Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης ή άλλου αναγνωρισµένου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος του εσωτερικού ή εξωτερικού ή ερευνητής αναγνωρισµένου ερευνητικού Φορέα/Οργανισµού ή και αναγνωρισµένου κύρους επιστήµονας που εργάζεται σε εταιρεία. Κατά την εξέταση της διπλωµατικής κρίνεται αναγκαία η παρουσία και των τριών µελών της Συµβουλευτικής Επιτροπής.

 

Περιεχόμενο

 

Το θέµα και περιεχόµενο µιας διπλωµατικής εργασίας καθορίζεται από τον καθηγητή σύµβουλο µετά από συζήτηση µε τους ενδιαφερόµενους φοιτητές. Τα θέµατα πρέπει να εµπίπτουν άµεσα ή έµµεσα στους στόχους της Σχολής. Σε περιπτώσεις θεµάτων που απαιτούν τη συνεργασία µελών ΔΕΠ από μια ή περισσότερες σχολές του Ιδρύµατος ή άλλων ιδρυµάτων, τότε ο καθηγητής σύµβουλος του φοιτητή είναι υπεύθυνος για τον συντονισµό και για την τελική παρουσίαση της εργασίας.

Οι διπλωµατικές εργασίες είτε αυτές βασίζονται στην εκπόνηση και επεξεργασία εργαστηριακών µετρήσεων, είτε στην ανάπτυξη θεωρητικών µοντέλων, είτε κύρια σε βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις κ.λπ., πρέπει να είναι αυτόνοµες και πλήρεις, να περιλαµβάνουν δηλαδή όλα όσα απαιτούνται ώστε να γίνει κατανοητό το περιεχόµενό τους χωρίς επιπλέον βοηθήµατα. Η διπλωµατική εργασία αποτελεί µία γραπτή έκθεση της εργασίας ενός ή περισσοτέρων φοιτητών και εποµένως πρέπει να περιγράφει µε σαφήνεια γιατί έγινε η εργασία αυτή, πως η εργασία αυτή συνδέεται µε προηγούµενες εργασίες, τη µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε, την ανάλυση και τον σχολιασµό των αποτελεσµάτων, καθώς και τα συµπεράσµατα που προκύπτουν, τη βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε, τα προγράµµατα που τυχόν εκπονήθηκαν ή τα µοντέλα που χρησιµοποιήθηκαν.

 

Κανονισμός & Απαιτήσεις

 

Η ποιότητα µιας διπλωµατικής εργασίας αντανακλά, προς τη βιοµηχανία και τα άλλα ΑΕΙ της χώρας και του εξωτερικού, την ποιότητα κατάρτισης και εκπαίδευσης των φοιτητών της Σχολής. Κατά συνέπεια, θεωρείται αυτονόητο ότι επιδίωξη κάθε φοιτητή θα πρέπει να είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη επεξεργασία και παρουσίαση του θέµατος. Επίσης, η εκπόνηση των διπλωµατικών εργασιών θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα ακόλουθα.

 • Ανακοινώσεις θεµάτων:Τα θέµατα των διπλωµατικών εργασιών ανακοινώνονται από τους καθηγητές του Τµήµατος κατά το τέλος του εαρινού εξαµήνου σπουδών.
 • Χρόνος εκπόνησης: Το ελάχιστο χρονικό διάστηµα για την εκπόνηση κάθε εργασίας είναι ένα ακαδηµαϊκό εξάµηνο. Σε περιπτώσεις όπου η εκπόνηση µιας εργασίας συνεχίζεται για περισσότερο από ένα ηµερολογιακό έτος και η συνεργασία/ενηµέρωση του καθηγητή συµβούλου και φοιτητή έχει διακοπεί, η διπλωµατική εργασία µπορεί να θεωρηθεί ότι διακόπηκε και το θέµα να ανατεθεί σε άλλους φοιτητές. Ο εν λόγω φοιτητής τότε αναλαµβάνει ένα νέο θέµα διπλωµατικής.
 • Συνεργασία: Για την εκπόνηση της εργασίας ο κάθε φοιτητής θα πρέπει να συνεργάζεται µε τον καθηγητή σύµβουλο σε τακτά χρονικά διαστήµατα και να τον ενηµερώνει συνεχώς για την πρόοδο της επεξεργασίας του θέµατος. Το αυτό ισχύει και όταν η εκπόνηση της εργασίας γίνεται κατά κύριο λόγο µακριά από το Ίδρυµα ή σε συνεργασία µε άλλους καθηγητές/εργαστήρια. Όταν για την εκπόνηση µιας εργασίας απαιτούνται ειδικές γνώσεις (π.χ. χρήση οργάνων, προγραµµατισµός, κ.λπ.) σηµειώνεται ότι η εκµάθηση συµβατικών οργάνων και προγραµµάτων δεν αποτελεί αντικείµενο της εργασίας και δεν θα πρέπει να επηρεάσει την πληρότητα της επεξεργασίας του θέµατος, ακόµα και αν αυξηθεί ο απαιτούµενος χρόνος για την εκπόνηση της διπλωµατικής. Στην περίπτωση οµαδικών εργασιών απαιτείται η παρουσίαση µίας µόνο γραπτής έκθεσης, ανεξάρτητα από τον αριθµό των µελών της οµάδας, παρόλο που η αξιολόγηση κάθε υποψηφίου γίνεται ξεχωριστά.
 • Ηµεροµηνία εξέτασης: Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της εργασίας, η ηµεροµηνία και η ώρα της παρουσίασης ορίζεται µετά από συνεννόηση µε τη συµβουλευτική επιτροπή, ανακοινώνεται δε µία εβδοµάδα τουλάχιστον πριν την παρουσίαση από τη Γραµµατεία της Σχολής.
 • Παρουσίαση & Εξέταση: Στην εξέταση οφείλουν να προσέλθουν όλοι οι φοιτητές οι οποίοι µετείχαν στην εκπόνηση της εργασίας. Σηµειώνεται ότι ουδεµία δέσµευση υπάρχει στην επιτροπή για οµαδική βαθµολογία. Η εξέταση της ΔΕ είναι εφικτή εφόσον ο φοιτητής οφείλει έως ένα μάθημα. Η παρουσίαση της διπλωµατικής εργασίας γίνεται ενώπιον ακροατηρίου µέσα στη χρονική διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους (εκτός περιόδων διακοπών). Μετά το πέρας της παρουσίασης είναι δυνατή η υποβολή ερωτήσεων. Σηµειώνεται ότι το γραπτό κείµενο της διπλωµατικής παραδίνεται στα µέλη της συµβουλευτικής επιτροπής µία εβδοµάδα τουλάχιστον πριν την παρουσίαση.
 • Βαθµολογία άριστων εργασιών: Μια εργασία που θα χαρακτηριστεί υψηλής στάθµης και θα βαθµολογηθεί µε υψηλό βαθµό 10 (δέκα) θα πρέπει να είναι δηµοσιεύσιµη σε ελληνικό ή διεθνές περιοδικό.
 • Δικαίωµα απόρριψης: Η τριµελής συµβουλευτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να µην επιτρέψει την παρουσίαση µιας διπλωµατικής εργασίας αν θεωρεί οµόφωνα ότι είναι ελλιπής ή ότι δεν έχουν εκπληρωθεί όλες οι απαιτήσεις, όσον αφορά την επεξεργασία του θέµατος.
 • Κατάθεση αντιτύπων: Μετά την επιτυχή εξέταση της διπλωµατικής και πριν ο αρµόδιος καθηγητής υποβάλλει τη βαθµολογία προς τη Γραµµατεία της Σχολής, οι φοιτητές οφείλουν να ανεβάσουν ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο της εργασίας τους στο ιδρυματικό αποθετήριο του Πολυτεχνείου (Ιδρυματικό Αποθετήριο). Το αντίγραφο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει τις τελικές διορθώσεις του κειμένου.
 • Οδηγίες σωστής γραφής: Κάθε εργασία θα πρέπει να ακολουθεί τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο ακόλουθο σύγγραμμα των κ.κ. Ζ. Αγιουτάντη και Στ. Μερτίκα: "Οδηγίες για τη γραπτή και την προφορική παρουσίαση τεχνικών εκθέσεων & διπλωµατικών εργασιών".

 

Αξιολόγηση

 

Κάθε διπλωµατική εργασία αξιολογείται από τη συµβουλευτική επιτροπή µε βάση συγκεκριμένα στοιχεία. Η βαρύτητα κάθε παράγοντα δίδεται σε αγκύλη:

 1. Περιεχόµενο της εργασίας (µεθοδολογία, ανάλυση αποτελεσµάτων, συµπεράσµατα, παρουσίαση αποτελεσµάτων) [60%].
 2. Παρουσίαση της εργασίας ενώπιον ακροατηρίου (τρόπος παρουσίασης, ευχέρεια επεξηγήσεων/απαντήσεων, γνώση του θέµατος) [25%].
 3. Επίδοση και εν γένει συνεργασία του υποψηφίου κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας µε τον καθηγητή σύµβουλο [15%].

Εφόσον κατά τη βαθµολόγηση µιας διπλωµατικής εργασίας προκύπτει βαθµός µε δεκαδικά ψηφία τότε: Εάν το δεκαδικό µέρος είναι µέχρι και το 0,25 ο βαθµός στρογγυλοποιείται στον αµέσως προηγούµενο ακέραιο αριθµό. Εάν το δεκαδικό µέρος είναι από 0,26 έως 0,75 ο βαθµός στρογγυλοποιείται στο 0,50. Εάν το δεκαδικό µέρος είναι πάνω από 0,76 ο βαθµός στρογγυλοποιείται στον αµέσως επόµενο ακέραιο αριθµό. Αυτά αποτελούν αποφάσεις Γ.Σ. ΜηχΟΠ, (17/92) 6 Μαίου 1992, (19/92) 9 Σεπτεµβρίου 1992, (30/93) 9 Ιουνίου 1993, (42/94) 14 Ιουλίου, 1994, (7/95) 3 Μαίου 1995, και (10/95) 14 Ιουνίου 1995.